De Nederlandse Coeliakie Vereniging zoekt nieuwe voorzitter

0
252

coeliakieDe Nederlandse Coeliakie Vereniging zoekt voor het landelijk bestuur een nieuweVoorzitter, die als vrijwilliger een actieve rol in de patientenbeweging wil spelen, en zo tegelijkertijd haar/zijn maatschappelijke belangstelling wil verbreden.

De NCV is een snelgroeiende patientenorganisatie die een onstuimige groei doormaakt (van 4.500 leden in 2001 naar ruim 10.000 leden in 2008). Binnen die groei van de NCV wordt er op het ogenblik hard gewerkt om ontwikkelingen als vrijwilligersbeleid, voorlichting en belangenbehartiging, mee te kunnen laten groeien.

De belangrijkste taken en verantwoordelijkheden van de voorzitter zijn:

 • de voorzitter is verantwoordelijk voor de opstelling van de missie en de daarvan afgeleide doelstellingen van de vereniging
 • bij aangelegenheden van algemene aard vertegenwoordigt de voorzitter de vereniging naar buiten
 • de voorzitter is verantwoordelijk voor de samenstelling van het bestuur en voor het functioneren van het bestuur als geheel
 • de voorzitter is verantwoordelijk voor het goede verloop van het bestuurlijke besluitvormingsproces, hij bewaakt de voortgang daarin, houdt overzicht over het geheel en neemt zonodig maatregelen
 • de voorzitter geeft leiding aan de vergaderingen van het Algemeen Bestuur en het Dagelijks Bestuur
 • de voorzitter vertegenwoordigt het bestuur in de Medische Adviesraad
 • de voorzitter is binnen het bestuur de eerstverantwoordelijke voor de uitgave van het Kwartaalblad.

De gezochte kandidaat dient te beschikken over de volgende deskundigheden en vaardigheden:

 • ervaring met en inzicht in bestuurlijke en beleidsmatige processen op strategisch niveau
 • analytisch vermogen, oordeelsvorming, besluitvaardigheid en overtuigingskracht
 • het vermogen om binnen een groep samenwerking en teamwork te stimuleren om een gezamenlijk vastgesteld doel te bereiken
 • zaken uit handen kunnen geven en aan anderen durven over te laten
 • in staat tot het ontwikkelen en instandhouden van een netwerk van externe contacten
 • denken en handelen op tenminste HBO-niveau
 • persoonlijke betrokkenheid bij Coeliakie en ervaring met de gevolgen van coeliakie op het persoonlijk en maatschappelijk functioneren strekt tot aanbeveling

Vergaderfrequentie en tijdsbeslag:
Het Landelijk Bestuur vergadert eenmaal per zes weken op een maandag in Amersfoort van 19.30 tot 22.00 uur.
Het tijdsbeslag van deze belangrijke bestuursfunctie is gemiddeld 2 dagdelen per week met pieken en dalen.

U kunt uw belangstelling voor deze functie kenbaar maken door een brief, voorzien van een curriculum vitae te zenden aan:

de voorzitter van het bestuur van de NCV
Louk de Both
Postbus 65
3860 AB Nijkerk
Een email sturen kan ook:  voorzitter@glutenvrij.nl

Onze vereniging functioneert dankzij uw actieve participatie. Pas als vele leden zich daadwerkelijk inzetten, brengen we de dingen, die we zo graag willen, tot stand!