Kamer dwingt duidelijkheid B-segment, DOT en bouw af

0
176

Zes moties aangenomen
tweede-kamerIn de laatste plenaire bijeenkomst van haar vergaderjaar heeft de Tweede Kamer gestemd over enkele moties die zijn ingediend in eerdere debatten over B-segment, DOT en bouw. De minister werd vooral gevraagd om duidelijkheid. De Kamer ging ermee akkoord dat vrije prijsvorming in het B-segment pas wordt uitgebreid nadat zij ermee heeft ingestemd. De motie vormde een reactie op het voornemen van de regering om per 2011 het B-segment uit te breiden.

De Kamer wil eerst de “kinderziektes” en financiele resultaten voldoende in de hand hebben. Om eenzelfde zorgvuldigheid verzocht de Kamer ten aanzien van de invoering van het project ‘Dbc’s op weg naar transparantie’ (DOT). Een motie van SP-lid Van Gerven verzocht de regering pas over te gaan tot invoering van DOT wanneer de Kamer daarmee heeft ingestemd.

Waarborgfonds
Ten aanzien van de maatregelen rond de kredietcrisis werd de minister per motie van PvdA-lid Van der Veen verzocht om de door het kabinet vrijgemaakte € 160 miljoen stimuleringsgelden onder te brengen in het Waarborgfonds Zorg. De Kamer overwoog daarbij dat het Waarborgfonds vanwege het ‘multipliereffect’ een bredere toepassing heeft dan het eerder voorgestelde stimuleringspakket (zie NVZ Nieuws van vorige week). Minister Klink gaf in zijn reactie aan zich eerst te willen vergewissen of het Kamervoorstel meer impact heeft dan zijn eerdere ideeen.

Kapitaallasten
Rond het kapitaallastendossier verzocht de Kamer de minister vooral om voor 1 september een drietal zaken uit te werken. Ten eerste riep de motie-Vietsch op tot duidelijkheid over de bepaling van de gebruikswaarde en de boekwaardeproblematiek bij zowel de cure- als de care-instellingen. VVD-Kamerlid Zijlstra wil voor die datum een plan van aanpak met prestatieindicatoren over de voortgang van het dossier kapitaallasten en waarin ook de stapeling van risico’s en het mitigeren van die risico’s helder worden aangegeven. Daarnaast vroeg hij om een duidelijke en eenduidige invulling van de regelingen ‘nadeelcompensatie’ en ‘hardheidsclausule’ voor die datum. Wat betreft de hardheidsclausule heeft de minister toegezegd dat de invulling hiervan er voor 22 juli is.

Bron: NVZ