Alcohol- en cannabisgebruik vergroten kans op spijbelen en schooluitval

0
231

Frequent alcoholgebruik en cannabisgebruik zijn risicofactoren voor spijbelen, een geringere schoolmotivatie, verminderde schoolprestaties en schooluitval. Dit blijkt uit het onderzoeksrapport ‘Middelengebruik en voortijdig schoolverlaten’ van het Trimbos-instituut in samenwerking met de Universiteit Utrecht. Het onderzoek is onder leiding van dr. Tom ter Bogt uitgevoerd in opdracht van het ministerie OC&W en het ministerie van VWS. Staatssecretaris Van Bijsterveldt van OCW heeft vandaag het eerste exemplaar van het onderzoeksrapport in ontvangst genomen.

Het rapport bestaat uit een tweetal onderzoeken. Deze onderzoeken zijn in de loop van 2009 uitgevoerd om de aard en omvang van problemen op school in samenhang met alcohol- en cannabisgebruik in kaart te brengen. De onderzoekers zochten het antwoord op de volgende vragen:

  1. In hoeverre veroorzaken alcohol- en cannabisgebruik spijbelen, verminderde schoolprestaties en schooluitval onder scholieren?
  2. In hoeverre zien docenten alcohol- en cannabisgebruik als oorzaak voor schooluitval?

Middelengebruik en spijbelen: een wederzijdse relatie
Uit beide onderzoeken blijkt dat frequent alcoholgebruik (inclusief dronkenschap)  en cannabisgebruik risicofactoren zijn voor spijbelen, een geringere schoolmotivatie en verminderde schoolprestaties. Dit zijn op hun beurt weer voorspellende factoren voor  schooluitval.
Verder kan geconcludeerd worden dat dit middelengebruik voor alle jongeren gerelateerd is aan problemen met school, maar voor meisjes meer dan jongens, voor jongere adolescenten meer dan voor oudere, en voor hoger opgeleiden meer dan voor laagopgeleiden.

Behoefte  aan meer ondersteuning
Onder docenten en mentoren bestaat onzekerheid over de mate waarin middelengebruik precies bijdraagt aan schooluitval, maar dat het een factor van belang is, wordt erkend.
Uit het onderzoek blijkt verder dat de VMBO- en MBO-scholen vooral behoefte hebben aan meer ondersteuning om met dit probleem om te kunnen gaan, met name op het gebied van middelengebruik in relatie tot schoolverzuim.
Bovendien geldt het ter sprake brengen van problematisch gebruik en verslaving onder leerlingen voor veel docenten en leerlingen nog als een taboe.

Bron: Trimbos