azM handhaaft beleid, maar stelt uitvoering uit

Array

De Raad van Bestuur van het academisch ziekenhuis Maastricht (azM) handhaaft het besluit over het inkrimpen van de afdeling Klinische Immunologie, maar stelt de uitvoering van dat besluit uit.

Het uitstel heeft te maken met de afstemming met andere, nog te maken keuzes in het zorgaanbod (portfoliokeuzes). De interne besluitvorming hieromtrent is voorzien rond eind februari. Vanaf dat moment wordt afstemming gezocht met betrokken in- en externe partijen. Hierover zal zorgvuldig gecommuniceerd worden met patienten, verwijzers en andere belanghebbenden. Gedurende de periode tot finale besluitvorming en implementatie, is besloten om alle patienten die zich wenden tot de afdeling Klinische Immunologie, in behandeling te nemen.

Het beleid van het azM blijft erop gericht het totale zorgaanbod kritisch te beschouwen en aan de hand van strategische ambities en noodzaak tot kostenbeheersing, keuzes voor de toekomst te maken.
Partijen in Nederland zijn het er al langer over eens dat de kosten voor gezondheidszorg de pan uit rijzen. Als universitair medisch centrum, dat tevens een streekziekenhuisfunctie vervult, hebben wij daarin een belangrijke taak. Wij nemen derhalve onze verantwoordelijkheid door maatregelen te nemen die voorkomen dat we tezijnertijd de hand moeten ophouden bij de overheid.

Dat vereist echter ook het maken van keuzes en maatregelen die inhouden dat de patient weliswaar aanspraak kan blijven maken op hoogwaardige zorg in Nederland, alleen niet meer vanzelfsprekend bij het meest nabij gelegen ziekenhuis. Ziekenhuizen zullen hun zorgaanbod in goede onderlinge samenspraak moeten (gaan) verdelen om de zorg betaalbaar en dus uiteindelijk ook beschikbaar te houden.

Dit proces is ook al in gang gezet en er zijn in de regio Zuid-Limburg al diverse voorbeelden te geven waarbij dit wordt gepraktiseerd, tot grote tevredenheid van alle betrokkenen; patient, arts en bestuurder.
De Raad van Bestuur van het azM blijft dan ook achter de in gang gezette portfolio-analyse staan. Dat er vooruitlopend op een totaalbesluit al een start is gemaakt met het hanteren van een kleiner werkgebied voor Klinische Immunologie, is bedoeld om snel tot kostenbeheersing te komen. Daarbij is er echter onvoldoende zorgvuldig gehandeld ten aanzien van de afstemming met betrokken partijen.

Maastricht UMC+

Met ingang van januari 2008 zijn het academisch ziekenhuis Maastricht (azM) en de Faculteit Health, Medicine and Life Sciences van de Universiteit Maastricht gefuseerd tot het achtste universitair medisch centrum van Nederland. De nieuwe organisatie heet Maastricht UMC+.
Het Maastricht UMC+ heeft als kerntaken: patiëntenzorg, onderzoek en onderwijs en opleiding. Daarin nemen, naast de standaard patiëntenzorg, topklinische zorg en topreferente zorg een belangrijke plaats in. Deze zijn nauwgezet afgestemd met het fundamenteel en het (experimenteel) klinisch onderzoek. Dit resulteert in de klinische onderzoeksspeerpunten hart en vaten; oncologie, chronische ziekten en geestelijke gezondheidszorg en neurowetenschappen.

Recente artikelen