Kamervragen Verdonk over demografische kaart in zorgatlas

0
295

Kamervragen Rita Verdonk over kaarten in zorgatlas
Geenstijl meldt vandaag dat er ophef is ontstaan over een van de kaarten uit de zorgatlas. Lid Rita Verdonk van Trots op Nederland blijkt kamervragen stellen aan de minister van Wonen, Wijken en Integratie over de schrikbarende demografische samenstelling van Nederland in de toekomst. De kaart is afkomstig uit de zorgatlas van het RIVM. Aanleiding is dit artikel van Het Vrije Volk.

Wat is die Zorgatlas en waar wordt hij voor gebruikt. De Zorgatlas kan ook gebruikt worden in het aardrijkskunde-onderwijs, als didactisch materiaal bij het leren toepassen van verschillende kaartvaardigheden.

De Atlas geeft een geografisch beeld van de volksgezondheid en de gezondheidszorg in Nederland. De Atlas kan antwoord geven op vele ‘WAAR’-vragen: Waar bevinden zich de ziekenhuizen? Waar is de sterfte het hoogst? Waar ondervindt men de meeste geluidsoverlast? Waar zijn mensen het zwaarst? Waar is de ziekenhuiszorg duur? Rita Verdonk stelt er nu kamervragen over aan Minister van der Laan.Deze prognosecijfers zijn afkomstig uit de urlRegionale bevolkings-, allochtonen- en huishoudensprognose 2007-2025, een gezamenlijk product van het PBL en het CBS. De cijfers zijn gebaseerd op veronderstellingen over de toekomstige ontwikkelingen van regionale verschillen in geboorte, sterfte, buitenlandse migratie, (binnenlandse) verhuizingen en huishoudensdynamiek. Door deze omvattende methodiek worden de prognoses van bevolking, allochtonen en huishoudens tegelijkertijd en in onderlinge samenhang berekend. In deze kaart is de allochtonenprognose van niet-westerse allochtonen voor de jaren 2010, 2015, 2020 en 2025 weergegeven.

De grootste groepen niet-westerse allochtonen zijn de Turken, Marokkanen, Surinamers en Antillianen/Arubanen.

Hieronder de Kamervragen van het lid Verdonk (Verdonk) aan de minister voor Wonen, Wijken en Integratie over demografische samenstelling van Nederland zijn dus gebaseerd op deze kaarten.

1) Bent u bekend met de in dit artikel getoonde kaarten van Nederland www.hetvrijevolk.com/index.php?pagina=10464 ?

2) Zijn de getoonde kaarten werkelijk afkomstig van het RIVM?

3) Indien de voornoemde vraag bevestigend wordt beantwoord, welke aannames zijn gedaan bij deze prognoses? Ook dat CDA en PvdA steeds deel uit maken van de regering?

4) Bent u met mij van mening dat het schokkend is om te zien dat uit de prognoses blijkt dat de autochtone Nederlandse bevolking in een steeds groter deel van Nederland procentueel gezien een steeds kleiner deel van de totale bevolking uitmaakt? Zo nee, waarom niet?

5) Is bekend wat in de gemaakte prognoses de herkomstlanden zijn van de niet-westerse allochtonen? Zo ja, kunt u per getoond jaar per herkomstland de aantallen en tevens percentages van de totale Nederlandse bevolking opgeven? En per getoond jaar welk aandeel van de totale Nederlandse bevolking de islam aanhangt?

6) Welke sociale en maatschappelijke consequenties en problemen verwacht u van de getoonde ontwikkelingen? Wat gaan deze ontwikkelingen Nederland kosten?

7) Wat is het draagvlak onder de huidige Nederlandse bevolking voor de geprognosticeerde demografische ontwikkelingen? Heeft de Nederlandse bevolking ooit bij verkiezingen klip en klaar de immigratiebeleidskeuzes voorgelegd gekregen welke hebben bijgedragen aan de geprognosticeerde demografische ontwikkelingen?

Bron: Geenstijl, Het Vrije Volk en RIVM