Wetsvoorstel cliëntenrechten zorg (Wcz)

Array

De Ministerraad is akkoord gegaan met het wetsvoorstel Wcz, dat beoogt de rechtspositie van clienten in de zorg te verstevigen. De rechten van de client Рwaaronder die van de patient bedoeld in de geneeskundige behandelingsovereenkomst Рworden zoveel mogelijk in ̩̩n nieuwe wettelijke regeling bijeengebracht. De rechten gelden voortaan niet alleen bij geneeskundige behandeling, maar in alle relaties tussen clienten en zorgaanbieders.

Om deze verbreding te illustreren, wordt met de term client in dit wetsvoorstel zowel de gebruiker (patient) in de curatieve zorg als de gebruiker (client of welke andere benaming dan ook) van andere zorg (zoals AWBZ-zorg) aangeduid; ook de mogelijke toekomstige gebruiker van zorg valt onder dat begrip. Met de term zorgaanbieder wordt ten eerste gedoeld op de natuurlijke persoon die zelf beroepsmatig) zorg verleent, anders dan in het kader van een instelling, en ten tweede op de rechtspersoon of de natuurlijke perso(o)n(en) die zorg doet of doen verlenen door een of meer natuurlijke personen of rechtspersonen en die verantwoordelijk is of zijn voor de zorg die onder hun auspicien wordt verleend.

Dit wetsvoorstel wil bijdragen aan een omslag in het denken over de regie en de sturing van de zorg: zorgaanbieders, zorgverzekeraars en beleidsmakers moeten vanuit het perspectief van de client de zorg inrichten en vormgeven.

Bron: Rijksoverheid

Redactie Medicalfacts / Alida Budding - Hennink

Samen met mijn dochter Janine Budding verzorg ik dagelijks het online medisch nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant is. De rol en beleving van patiënt & Healthy Ageing, zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik heb jarenlang ervaring in diverse functies in thuiszorg.

Recente artikelen