Accordering JMV gehandicaptensector met maand verlengd

Array

Vanaf 2011 zijn gehandicaptenconcerns verplicht de zorgkwaliteit in het kwaliteitsjaarverslag als onderdeel van het Jaarverslag Maatschappelijke Verantwoording (JMV) te rapporteren. Momenteel doet Zichtbare Zorg in de Begeleide Start samen met de concerns de eerste ervaringen op met het registreren en verwerken van de kwaliteitgegevens over 2009. Uit deze Begeleide Start blijkt dat niet alle prestatieoverzichten zonder fouten waren. Daardoor trad voor concerns een vervelende vertraging op in de accordering voor het JMV. De Stuurgroep heeft daarom besloten alle prestatieoverzichten opnieuw te laten berekenen. De accorderingstermijn voor het kwaliteitsjaarverslag als onderdeel van het JMV is in overleg met het ministerie van VWS met een maand verlengd tot en met 30 juni 2010.

Prestatieoverzichten niet zonder fouten
De prestatieoverzichten die begin mei aan de concerns werden geleverd, bleken helaas niet zonder fouten. Bij een aantal concerns waren niet alle gegevens voor deel 1 doorgeleverd, terwijl daar wel autorisatie voor was verleend. Daarnaast ontbrak een indicator in een deel van de prestatieoverzichten en had een aantal concerns onjuiste gegevens ontvangen. Deze fouten kwamen in de loop van de accorderingsperiode aan het licht en herstel vraagt enige tijd. De tijd die concerns hebben voor het goedkeuren van hun gegevens in DigiMV, werd daardoor steeds korter. DigiMV is de portal waarmee het kwaliteitsjaarverslag het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording (JMV) ingaat.

Nieuwe Prestatieoverzichten
Om de concerns hierin tegemoet te komen heeft de Stuurgroep Zichtbare Zorg Gehandicaptenzorg daarom besloten alle prestatieoverzichten opnieuw te laten berekenen. In de Stuurgroep hebben vertegenwoordigers van zorgaanbieders, professionals, clienten, verzekeraars en de inspectiedienst zitting. Het opnieuw berekenen heeft gevolgen voor de landelijke gemiddelden. Daarom worden voor alle Informatie Eenheden (IE’s) nieuwe prestatieoverzichten berekend. De nieuwe prestatieoverzichten zijn vanaf 10 juni beschikbaar in de ZiZo-portal en in DigiMV.

Nieuwe accorderingsperiode kwaliteitsjaarverslag
Omdat alle concerns de herziene prestatieoverzichten ontvangen, heeft de Stuurgroep Zichtbare Zorg Gehandicaptenzorg in overleg met het ministerie van VWS de accorderingstermijn voor het kwaliteitsjaarverslag als onderdeel van het JMV (via DigiMV) met een maand verlengd tot en met 30 juni 2010. De overige onderdelen van het JMV, zoals het maatschappelijk verslag, de jaarrekening, de webapplicatie DigiMV met uitzondering van het kwaliteitsjaarverslag, en de digitaal gedeponeerde handtekeningen dienen wel uiterlijk 31 mei aangeleverd/ingevuld, goedgekeurd en gedeponeerd te zijn.
Aanvankelijk moesten concerns tussen 15 en 31 mei 2010 goedkeuren voor publicatie van hun prestatieoverzichten in het kwaliteitsjaarverslag. De termijn wordt nu tussen 10 tot 30 juni 2010.

Veel vragen van concerns
Concerns werkten massaal mee aan de Begeleide Start en leverden veel input voor een verbetering van de huidige prestatieoverzichten. Die input wordt momenteel verwerkt. Ook werd aangegeven dat de toelichting bij de prestatieoverzichten niet altijd even helder is. Bij de nieuwe overzichten komt daarom een uitgebreidere toelichting, waarin wordt weergegeven op welke wijze de gegevens zijn verwerkt. Ook heeft VGN aangegeven dat de rekenregels gepubliceerd mogen worden. Deze rekenregels geven aan hoe uit de vragenlijsten de ruwe scores en de indicatorscores kunnen worden berekend.
Daarnaast ontvangen concerns binnenkort spiegelrapportages. Een prestatieoverzicht geeft de scores van de eigen IE weer, in een spiegelrapportage worden de eigen gegevens gepresenteerd ten opzichte van andere vergelijkbare IE’s.

Voordelen
Met de uitgebreidere toelichting en het beschikbaar komen van de rekenregels krijgen concerns meer inzicht in de totstandkoming van hun prestatieoverzichten. Alle concerns krijgen nu juiste en volledige prestatieoverzichten. Op basis hiervan kunnen zij beter onderbouwd besluiten of zij hun gegevens over 2009 al dan niet in het kwaliteitsjaarverslag willen publiceren. Dit jaar is dat immers nog niet verplicht. Wanneer een concern geen accordering geeft voor publicatie van prestatieoverzichten in het kwaliteitsjaarverslag, kan een concern het kwaliteitsjaarverslag invullen zoals in voorgaande jaren.

De publicatie van de kwaliteitgegevens in het kwaliteitsjaarverslag als onderdeel van het JMV is begin juli. Doorlevering van de kwaliteitsgegevens aan Kiesbeter vindt ook begin juli plaats. Kiesbeter overlegt momenteel met VGN en een aantal clientenorganisaties over de wijze waarop de gegevens op Kiesbeter worden weergegeven.

Planning
Om duidelijk aan te geven hoe de planning van het nieuwe traject zal zijn hierbij een overzicht:

  • 26 mei: Communicatie naar concerns
  • 26 mei – 9 juni: Opnieuw berekenen en publiceren prestatieoverzichten
  • 10 juni – 30 juni: Opnieuw accorderen nieuwe prestatieoverzichten: in de portal voor doorlevering naar kiesbeter en in DigiMV voor publicatie in het JMV
Redactie Medicalfacts / Alida Budding - Hennink

Samen met mijn dochter Janine Budding verzorg ik dagelijks het online medisch nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant is. De rol en beleving van patiënt & Healthy Ageing, zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik heb jarenlang ervaring in diverse functies in thuiszorg.

Recente artikelen