Pers statement MSD Nederland

Array

Op 8 juli kondigde de Amerikaanse moedermaatschappij van MSD Nederland (Merck) wereldwijd een groot herstructureringsprogramma aan. Dit door Merck voorgenomen besluit zou voor Nederland tot gevolg kunnen hebben dat er op termijn naar verwachting een aanzienlijk aantal arbeidsplaatsen zullen verdwijnen in Oss en Schaijk en op de Nobilon-site in Boxmeer. Inclusief het mogelijke verlies aan arbeidsplaatsen als gevolg van de (al aan de Ondernemingsraad ter advies voorgelegde) plannen tot sluiting van de site in Apeldoorn, de introductie van het ‘MPS Lean’-programma in de bedrijfsonderdelen Active Pharmaceutical Ingredients en Pharmaceutical Operations (bedoeld om een efficientere en meer rendabele internationale supply chain te realiseren) en de mogelijke effecten op de ondersteunende functies, kunnen naar verwachting in totaal zo’n 2.175 arbeidsplaatsen komen te vervallen.

De Ondernemingsraad en de vakbonden zijn kort voor Merck’s aankondiging op 8 juli op de hoogte gebracht van de voorgenomen strategische plannen wereldwijd en Nederland in het bijzonder. Natuurlijk is ook de Raad van Commissarissen van tevoren geïnformeerd. De lokale directie van MSD Nederland onderzoekt nu de mogelijkheden voor Nederland waarbij zowel het concernbelang als de lokale belangen zorgvuldig worden afgewogen. Naar verwachting zal begin september een voor Nederland concreet uitgewerkt plan voor de R&D-afdeling (MRL) – met alle benodigde informatie – gepresenteerd kunnen worden aan de Ondernemingsraad. Met de Ondernemingsraad is op 8 juli jl. ook afgesproken dat deze (MRL) adviesaanvraag begin september 2010 zou worden ingediend. Een weloverwogen uitwerking van de wereldwijde plannen voor de andere afdelingen in Nederland volgt daarna. Voor de introductie van ‘MPS Lean’ verwachten wij in oktober 2010 een concrete adviesaanvraag te kunnen indienen.

Voor MSD Nederland staat de betrokkenheid van de Ondernemingsraad, zijn adviesrecht en een zorgvuldig overlegtraject dus absoluut niet ter discussie. Voorts zal uiteraard ook de Raad van Commissarissen om goedkeuring gevraagd worden voordat lokaal definitieve besluiten genomen zullen worden.

Het idee om de mogelijkheden voor een Life Sciences Park in Oss te onderzoeken, is afkomstig van MSD Nederland. Het bedrijf zoekt hiermee naar mogelijkheden om werkgelegenheid en kennis zo veel mogelijk te behouden voor Nederland en de regio, en doet dit ook vanuit een morele verplichting naar de medewerkers toe. Merck heeft zich ook al eerder bereid verklaard om expertise en geld beschikbaar te stellen voor dit initiatief en wil dit samen doen met de diverse overheden voor een zo groot mogelijke kans van slagen. Samen met de Ministeries van EZ en VWS, de provincie Noord-Brabant, de BOM (Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij), de gemeente Oss en Roland Berger Strategy Consultants is een taskforce geformeerd die in december 2010 met een business plan zal komen. Dit is puur een orientatie op de mogelijkheden van zo’n Life Sciences Park op de locatie van MSD in Oss en betekent uiteraard niet dat MSD Nederland momenteel al begonnen is met de uitvoering van het door Merck voorgenomen herstructureringsplan.

De Ondernemingsraad heeft inmiddels besloten naar de Ondernemingskamer in Amsterdam te stappen en de toegezegde (MRL en MPS Lean) adviesaanvragen voor het voor Nederland nog uit te werken herstructureringsprogramma niet af te wachten. Dit rechterlijk orgaan beoordeelt en doet bindende uitspraken in geschillen bij Nederlandse vennootschappen.

MSD Nederland zal altijd voldoen aan alle wettelijke verplichtingen op het gebied van overleg met medezeggenschapsorganen. MSD Nederland meent dat zij de wettelijke procedures ook hier correct in acht neemt en genomen heeft, mede gelet op de met de Ondernemingsraad gemaakte afspraken over de timing van het adviestraject.

MSD Nederland heeft er begrip voor dat de Ondernemingsraad haar adviestaak in deze situatie zo zorgvuldig en volledig mogelijk wil uitvoeren en zal de Ondernemingsraad hierin waar mogelijk blijven ondersteunen. Het management van MSD Nederland hoopt dat er aan de onzekerheid voor de medewerkers op korte termijn een einde zal komen.

MSD Nederland heeft bovenstaande vandaag ook intern gedeeld met zijn medewerkers.

Recente artikelen