Jaarverslag ZonMw 2009

Rijksoverheid
Ons kenmerk
PG/JFB 3.022.918

Datum 28 september 2010

Jaarverslag ZonMw 2009

Geachte voorzitter,
Hierbij stuur ik u het jaarverslag ZonMw over 2009. De uitgebreide reactie op de verantwoording van ZonMw over 2009 is per brief toegezonden aan het bestuur van ZonMw. Onderstaand zet ik de belangrijkste punten uit deze brief aan u uiteen.
Jaarverslag:
Ik ben tevreden over het functioneren van ZonMw in 2009. In 2009 zijn onder andere de programma’s Zichtbare Schakel (m.b.t. wijkverpleegkundigen), Innovatieprogramma Revalidatie, Academische Werkplaatsen Jeugd en Participatie & Gezondheid (in samenwerking met het ministerie van SZW) gestart. Het geeft een goed beeld van de verscheidenheid aan opdrachten en de bijdrage die ZonMw levert aan het (gezondheidszorg)onderzoek in Nederland.
ZonMw heeft zich in 2009 ingezet om het subsidieproces te vereenvoudigen en te verbeteren. Ook is veel aandacht besteed aan het ontsluiten van kennis over resultaten en implementatie.
In nauwe samenwerking met NWO 2 als mede hoofdopdrachtgever van ZonMw – vindt op dit moment de tweede evaluatie van de organisatie ZonMw plaats. De evaluatie gaat m.n. in op de doeltreffendheid van ZonMw, de doelmatigheid van ZonMw, de aanbevelingen uit de vorige evaluatie, en de taken die bij ZonMw zijn neergelegd. Voor de evaluatie is een externe begeleidingscommissie met deskundigen ingesteld die tot taak heeft om het onderzoek inhoudelijk te begeleiden en de opdrachtgevers VWS en NWO te adviseren over de resultaten van het onderzoek. Eerder meldde ik u dat u na de zomer van 2010 over de uitkomsten van de evaluatie geïnformeerd zou worden; naar verwachting zal dit begin 2011 zijn in verband met de planning van werkzaamheden. Jaarrekening:
Wat betreft de jaarrekening waren er in 2009 geen bijzonderheden.

Hoogachtend,

de Minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,
dr. A. Klink

Redactie Medicalfacts / Alida Budding - Hennink

Samen met mijn dochter Janine Budding verzorg ik dagelijks het online medisch nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant is. De rol en beleving van patiënt & Healthy Ageing, zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik heb jarenlang ervaring in diverse functies in thuiszorg.

Recente artikelen