Onderzoek samenwerking zorgverzekeraars- en aanbieders

Op 14 oktober heeft Margreeth Kasper-De Kroon, senior manager zorginkoop bij Achmea Zorg, haar Master Management & Innovations aan de Hogeschool Arnhem en Nijmegen behaald. Zij studeerde af op haar masterthesis ‘Duurzame en effectieve samenwerking tussen zorgaanbieder en zorgverzekeraar’.

Margreeth Kasper-De Kroon onderzocht in haar masterthesis vier specifieke vormen van samenwerking tussen zorgaanbieder en zorgverzekeraar en toetste bij zorgaanbieders hoe deze kunnen bijdragen aan duurzame, effectieve samenwerking.

Margreeth Kasper-De Kroon koos dit onderwerp mede omdat er binnen Achmea Zorg al geruime tijd wordt nagedacht over de vraag hoe de zorgverzekeraar de zorg kwalitatief goed, toegankelijk en betaalbaar kan houden. Achmea Zorg heeft een strategische keuze gemaakt voor samenwerking met zorgaanbieders. De missie van Achmea Zorg is om op basis van partnerships met zorgaanbieders mensen te verzekeren van duurzame zorg.

In opdracht van voormalig directeur zorginkoop Melanie Schulz van Haegen onderzocht Margreeth Kasper-De Kroon daarom de mogelijkheden van verduurzaming van de samenwerking tussen zorgaanbieder en zorgverzekeraar als oplossing voor het vraagstuk van betaalbaarheid van de gezondheidszorg. Die samenwerkingsvormen zijn de innovatie-impuls, capaciteitsherschikking, rendementsdeling en verticale integratie. Uit de externe toetsing in het onderzoek kwam naar voren dat verticale integratie niet als een reele optie wordt beschouwd.

Op basis van het onderzoek heeft Margreeth Kasper-De Kroon een aantal aanbevelingen geformuleerd voor het beleid van Achmea Zorg op het gebied van zorginkoop en zorgontwikkeling.

Eén van de aanbevelingen is om de AWBZ meer te financieren op basis van output, ofwel gezondheidswaarde. De oplossingen die tot nu toe zijn bedacht voor het betaalbaar houden van de AWBZ zijn vooral korte termijnoplossingen geweest. Het gaat hier om een andere manier van denken en daarmee om een andere manier van bekostigen van zorg: niet de activiteit, maar het resultaat van de zorg moet worden betaald.

Dit in navolging van Michael Porter, die in zijn boek ‘Redefining Healthcare’ het paradigma van focus op kosten inruilt voor het nieuwe paradigma van gezondheidswaarde. Margreeth Kasper-De Kroon wil hiervoor een pilot starten met de CG-Raad en een aantal zorgaanbieders om te onderzoeken of het mogelijk is om gezondheidsuitkomsten concreet te maken en daarmee de kwaliteit van zorg transparant te maken.

Een andere aanbeveling is om meerjarencontracten te sluiten met zorgaanbieders, zodat er een betere voedingsbodem ontstaat voor duurzame samenwerking en de ontwikkeling van innovaties.

Verder stelt Margreeth Kasper-De Kroon voor om de inkoop en ontwikkeling van AWBZ-zorg te differentieren naar basiszorg en complexe zorg.