Catharina-ziekenhuis wil openheid in dossier vergunningverlening THI’s

Array

Het Catharina-ziekenhuis heeft een voorlopige voorziening aangevraagd bij de Rechtbank in ’s-Hertogenbosch. Het kort geding is het gevolg van het besluit van de Minister van VWS dat een groot aantal documenten die ten grondslag hebben gelegen aan de weigering van de Minister, om een THI-vergunning te verlenen aan het Catharina-ziekenhuis en aan de beslissing om wél een vergunning te verlenen aan vijf andere ziekenhuizen, niet openbaar gemaakt worden. Het kort geding zal plaatsvinden op dinsdag 16 november om 10.00 uur.

Bezwaarprocedure
Eerder nog had het Catharina-ziekenhuis een kort geding aangespannen omdat zij het niet
eens is met het besluit de Minister van VWS om het Catharina-ziekenhuis geen
vergunning te verlenen voor de nieuwe techniek voor het vervangen van hartkleppen via de lies. De consequentie van dit besluit is dat het Catharina-ziekenhuis, als het grootste cardiologisch interventie centrum van Nederland (volgens de planning zullen er dit jaar in het Catharina-ziekenhuis ongeveer 100 THI’s worden uitgevoerd ) én met een internationale reputatie op het gebied van de THI’s met deze behandelingen moet stoppen. Ook maakte het Catharina-ziekenhuis bezwaar tegen de korte termijn waarop het zou moeten stoppen met het uitvoeren van de nieuwe techniek. Na het kort geding heeft het ministerie van VWS begin september bepaald dat het Catharina-ziekenhuis de nieuwe techniek mag blijven uitvoeren tot zes weken na het besluit op het bezwaarschrift dat het Catharina-ziekenhuis heeft ingediend bij het Ministerie van VWS.
De THI is een complexe technische ingreep met het risico van overlijden. In vergelijking met overige Nederlandse centra en de internationale literatuur heeft het Catharina-ziekenhuis zeer lage sterftecijfers bij toepassing van de deze techniek. Het Catharina-ziekenhuis wil dan ook patienten blijven behandelen en de uitgebreide opgebouwde ervaring niet verloren laten gaan.

Wet openbaarheid van bestuur (Wob)
In voorbereiding op het bezwaar van 30 november wil het Catharina-ziekenhuis inzage in alle stukken die ten grondslag hebben gelegen aan vergunningverlening dan wel weigering.
Het Catharina-ziekenhuis is van mening dat deze informatie zoals de vergunnings-aanvragen en visitatierapporten vallen onder de Wob. Volgens de Minister bevatten deze documenten dusdanig veel bedrijfsgevoelige informatie dat openbaarmaking van deze documenten wordt geweigerd. Het Catharina-ziekenhuis is van mening dat het besluitvormingsproces hierdoor niet transparant en nauwelijks toetsbaar is en dat zij daar daarmee ernstig wordt belemmerd in haar mogelijkheid om haar bezwaar adequaat te onderbouwen.

Hartstichting
De Hartstichting en patientenorganisatie De Hart &Vaatgroep hebben op 8 oktober jl. een brief geschreven aan demissionair minister Klink. Zij maken zich ernstig zorgen over de vergunningen die zijn verleend voor het uitvoeren van THI. “Bijzonder is dan ook dat enkele van de centra in Nederland die in de afgelopen jaren een groot aantal THI-procedures met goed resultaat hebben uitgevoerd geen vergunning krijgen, temeer omdat voor vrijwel alle operaties en percutane interventies geldt dat meer ervaring en beter resultaat hand in hand gaan”.

Recente artikelen