Jeroen Bosch Ziekenhuis krijgt ZonMW-subsidie voor onderzoek naar Q-koorts

0
261

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis heeft van ZonMW, de Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie, subsidie gekregen voor twee onderzoeksprojecten naar Q-koorts.  Het eerste onderzoek richt zich op het screenen van patienten met een aneurysma of vaatprothese in de regio Noord-Oost Brabant. Het tweede onderzoek wordt uitgevoerd samen met het RIVM en onderzoekt in hoeverre patienten die acute Q-koorts hebben gehad, risico lopen op de chronische Q-koorts en wat de waarde van een bloedonderzoek is om dit risico vast te stellen. De toegekende subsidie voor beide onderzoeken samen bedraagt in totaal  400.000 euro.

Na een acute Q-koorts infectie ontwikkelt 1-5% van de patienten een chronische ziekte – zogenoemde chronische Q-koorts – die zich zelfs jaren later nog kan manifesteren. Het is moeilijk om in te schatten hoeveel patienten deze complicatie zullen krijgen, ook omdat niet bekend is hoeveel personen Q-koorts hebben doorgemaakt.  Met name patienten met hartklepafwijkingen of vaataandoeningen, patienten met een verminderde afweer en zwangeren lopen verhoogd risico op deze ziekte. Bij patienten met vaataandoeningen als een aneurysma of vaatprothese is chronische Q-koorts vaak een sluimerende ziekte. De sterfte aan deze ziekte, indien onbehandeld, is hoog. Bij het Jeroen Bosch Ziekenhuis is thans bij circa 40 patienten de ziekte aangetoond en zijn 40 patienten onder controle omdat zij mogelijk een verhoogd risico lopen.

Screening
Een acute Q-koorts infectie kan symptoomloos verlopen of niet als zodanig worden herkend. Daarom kan het voorkomen dat patienten met vaataandoeningen ongemerkt risico lopen op het ontwikkelen van chronische Q-koorts. Om die reden wordt in de internationale medische literatuur geadviseerd om patienten met vaataandoeningen woonachtig in een regio waar Q-koorts veel voorkomt/kwam te onderzoeken op Q-koorts. Dit soort onderzoek wordt een screening genoemd. Arts-microbioloog Peter Wever en vaatchirurg Olivier Koning zijn de initiatiefnemers van dit onderzoeksproject. De patienten bij wie chronische Q-koorts wordt vastgesteld zullen worden behandeld en vervolgd. Op basis van de ervaringen die hierbij worden opgedaan, zal een behandelrichtlijn voor dit soort patienten worden opgesteld.

Bloedonderzoek
Tevens heeft het Jeroen Bosch Ziekenhuis een ZonMW-subsidie gekregen om een groep goed omschreven patienten die acute Q-koorts hebben doorgemaakt nader te bevragen en zonodig te onderzoeken op chronische Q-koorts. Arts-microbioloog Peter Schneeberger voert dit onderzoek uit in een samenwerkingsverband met arts-epidemioloog Wim van der Hoek van het  RIVM.  Op basis van resultaten van dit onderzoek kan de waarde worden bepaald van eenvoudig bloedonderzoek om patienten met een verhoogd risico op chronische Q-koorts te identificeren.