AWBZ-PGB: Kortdurend Verblijf – Informatie voor cliënten

Bureau Jeugdzorg Gelderland
Veranderingen in 2011: Kortdurend Verblijf
Tijdelijk verblijf (ook wel bekend als ‘logeren’ of ‘respijtzorg’) heet voortaan Kortdurend Verblijf. De beleidsregels van de overheid (VWS) zijn in 2011 veranderd en aangescherpt. Dat houdt vooral in dat er andere en strengere eisen worden gesteld om ervoor in aanmerking te komen.

Kortdurend verblijf is niet meer mogelijk wanneer het alleen bedoeld is om de ouders of mantelzorgers te ontlasten bij overbelasting (‘respijtzorg’ heet dat in de AWBZ). Het kind of de jongere moet namelijk ook permanent toezicht nodig hebben. Dat permanent toezicht moet nodig zijn op basis van de beperking van het kind of de jongere zelf.

Vanaf 1 januari 2011 is een beroep op kortdurend verblijf dus alleen mogelijk op basis van een afgewogen oordeel of het kind of de jongere behoefte heeft aan zorg met permanent toezicht én de ouders of mantelzorgers aan ontlasting bij overbelasting van de opvoedingssituatie.

Voor het overnemen van ouderlijk toezicht is geen Kortdurend Verblijf mogelijk.

Wat is zorg met permanent toezicht?
Permanent toezicht is zorg waarbij het nodig is dat men het kind permanent actief observeert. Dit moet nodig zijn op vaste en op onregelmatige momenten, zodat goed ingespeeld kan worden op de zorgvraag. Dat betekent dat er constante alertheid voor en observatie van het kind nodig is , voor signalering van dreigende ontsporingen of om escalatie van onveilige of gevaarlijke situaties te voorkómen.

Dit toezicht is niet hetzelfde als het toezicht dat ouders normaal gesproken aan hun kinderen bieden van dezelfde leeftijd zonder beperking. Ouderlijk toezicht hebben alle kinderen nodig; de mate waarin varieert met de leeftijd.

Permanent toezicht kan nodig zijn bij kinderen met een beperking en heeft dan te maken met de ernst van de aandoeningen en beperkingen van het kind.

Wie kan permanent toezicht bieden?
Bij ZIN gaat het om zorgaanbieders, bijvoorbeeld logeerhuizen.

Bij PGB is het niet aan BJz, maar aan de client wie daarvoor wordt ingekocht. Dat kunnen dus zorgaanbieders zijn, maar ook mensen in het sociale netwerk of familienetwerk.

Wanneer geldt de nieuwe regeling voor Kortdurend verblijf? Deze nieuwe regelgeving is van toepassing op nieuwe indicaties en herindicaties, ingediend vanaf 1 januari 2011.

Meer lezen:
www.rijksoverheid.nl
www.persaldo.nl
www.bjzgelderland.nl