Ontwerpregeling tot wijziging regeling maximumprijzen geneesmiddelen

Rijksoverheid
De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, mw. drs. E.I. Schippers heeft aan de voorzitter van De Tweede Kamer (overeenkomstig artikel 2, eerste lid, van de Wet geneesmiddelenprijzen), een ontwerpregeling aangeboden  tot wijziging van de bijlage bij de Regeling maximumprijzen geneesmiddelen, waarbij, met ingang van 1 oktober 2011, herziene maximumprijzen zullen worden vastgesteld. Het betreft de negenentwintigste herijking van de maximumprijzen.

Een kennisgeving van het voornemen de maximumprijzen te wijzigen en de ontwerpregeling met de toelichting, zullen in de Staatscourant worden geplaatst. In het kader van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure, bedoeld in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), zal de ontwerpregeling inclusief de bijlage (de prijslijst) gedurende zes weken na de dag waarop deze kennisgeving in de Staatscourant is geplaatst, ter inzage worden gelegd. Gedurende deze periode kunnen belanghebbenden die rechtstreeks betrokken zijn bij de vaststelling van maximumprijzen hun zienswijze daarover (schriftelijk of mondeling) naar voren brengen. Na afloop van deze termijn zullen de maximumprijzen definitief worden vastgesteld.