Uitslag: eigen regie in de zorg blijft topprioriteit voor CDA

Tijdens een Algemeen Overleg over het persoonsgebonden budget (pgb) heeft Sabine Uitslag opnieuw gepleit voor eigen regie in de zorg, zowel binnen het pgb als bij zorg in natura. Ze verbaast zich erover dat steeds weer de indruk wordt gewekt dat eigen regie alleen bij een pgb mogelijk zou zijn. Maar ook bij zorg in natura blijft die mogelijkheid straks bestaan.

Om te kunnen voldoen aan de toenemende zorgvraag op maat zullen de zorgkantoren en zorgverzekeraars de client meer centraal moeten stellen. Dat betekent dat er meer ZZP ers en kleinschalige zorgondernemers gecontracteerd moeten worden. Uitslag: Er bereiken ons ongeruste signalen uit het veld. Zorgkantoren wijzen nog steeds veel ZZP ers en kleine ondernemers af. Staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten-Hyllner zegde toe in een brief een overzicht te zullen geven van nieuw gecontracteerde kleine zorgondernemers.

Verder kwam tijdens het Algemeen Overleg de vergoedingsregeling persoonlijke zorg ter sprake. De staatssecretaris heeft in een brief aan de Tweede Kamer deze vergoedingsregeling verder uitgewerkt. Mensen die vanaf 1 januari 2012 een indicatie krijgen voor meer dan tien uren zorg per week en die binnen zorg in natura geen passend zorgaanbod kunnen vinden, kunnen een beroep doen op deze regeling. Zo kunnen ze zelf hun zorg inkopen. Ze moeten daarvoor wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Het zorgkantoor rekent vervolgens af. âHet CDA staat achter deze regeling, maar we maken ons wel zorgen over de groep mensen die minder dan tien uren zorg nodig heeft. Zij kunnen geen aanspraak maken op de regeling. Zij zouden in de problemen kunnen komen omdat er voor hen geen passend aanbod is. Ik heb de staatssecretaris gevraagd om die groep in kaart te brengen en actie te ondernemen,â aldus Uitslag. Overigens behouden de huidige pgb-houders hun pgb tot 1 januari 2014.

Op het CDA congres van afgelopen zaterdag is een resolutie aangenomen van het CDA Vrouwenberaad. Daarin werd opgeroepen om te zorgen dat het voeren van de eigen regie in de zorg mogelijk blijft, en dat mantelzorgers ingeschakeld kunnen worden als de client dat wenst. De staatssecretaris komt aan die wens tegemoet. Ook binnen de nieuwe vergoedingsregeling blijft het straks dus mogelijk om mantelzorgers in te schakelen, als professionele zorgverleners geen zorg op maat kunnen bieden.