Beantwoording Kamervragen over ziekenhuisverplaatste zorg voor kinderen

Antwoorden van staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten-Hyllner (VWS) op vragen van het Kamerlid Voortman (GL) over ziekenhuisverplaatste zorg voor kinderen. Het gaat om zorg waarvoor de medisch specialist uit het ziekenhuis verantwoordelijk is, terwijl een (kinder)verpleegkundige de zorg uitvoert.

1. Wat is uw reactie op het bericht op de site van Per Saldo over overheveling van ziekenhuisverplaatste zorg voor kinderen vanuit de AWBZ naar zorgverzekeraars?1
2. Is over de overheveling van ziekenhuisverplaatste zorg voor kinderen al een definitief besluit genomen? Zo ja, wanneer is dit besluit genomen en hoe is de Kamer daarover geïnformeerd? Zo nee, wanneer denkt u hierover een besluit te gaan nemen en bent u bereid hierover de Kamer te informeren alvorens u dit besluit door gaat zetten?
1 en 2. Het bericht klopt niet.
Er bestaat op grond van de Zvw aanspraak op ziekenhuisverplaatste zorg aan ernstig zieke kinderen (0-18 jr). Het gaat hierbij om zorg waarvoor de verantwoordelijkheid bij de medisch specialist uit het ziekenhuis ligt, terwijl de uitvoering van de zorg door een (kinder)verpleegkundige plaatsvindt. Na het advies van de commissie Bekostiging Intensieve Kindzorg (BIKZ), waarover de minister van VWS uw Kamer op 29 april 2010 heeft geïnformeerd2, wordt de bekostiging in de Zvw thans vormgegeven. Dat zal niet eerder zijn dan 1 januari 2014 .

In het najaar zal de minister van VWS u berichten over de positionering van de ziekenhuisverplaatste zorg en de bekostiging daarvan, het tijdpad en de te ondernemen stappen. De bekostiging van de ziekenhuisverplaatste zorg aan ernstig zieke kinderen blijft tot die tijd nog via de AWBZ lopen. Een groot aantal kinderen ontvangt zorg voor de functie begeleiding (al of niet in kinderhospices/verpleegkundige dagverblijven). Het is belangrijk dat dit type zorg voor deze kinderen beschikbaar blijft. De meeste zorg aan deze kinderen wordt op dit moment bekostigd vanuit pgb’s. Voor deze groep mensen met een persoonsgebonden budget blijft de budgetgarantie bestaan, in ieder geval totdat de reguliere bekostiging via de Zvw is vormgegeven (dus in ieder geval tot 1 januari 2014).

3. Is u bekend hoeveel kinderen gebruik maken van ziekenhuisverplaatste zorg en hoeveel van deze kinderen maken daarvoor gebruik van een persoonsgebonden budget?
3. Naar schatting van de in 2009 door de Minister van VWS ingestelde adviescommissie “Bekostiging Intensieve Kindzorg” (BIKZ) gaat het in Nederland om circa 1.000 kinderen. De meeste zorg aan deze kinderen wordt op dit moment bekostigd vanuit pgb’s.

4. Wat is uw reactie op de stelling in het bericht dat deze kinderen en hun ouders de
regie over deze zorg verliezen, mede doordat zij na overheveling geen gebruik meer kunnen maken van een persoonsgebonden budget? Was u zich van deze gevolgen van overheveling bewust? Zo ja, welke maatregelen heeft u genomen of wilt u nemen om ervoor te zorgen dat deze kinderen en hun ouders regie over hun zorg kunnen behouden?
5. Op welke manier is maatwerk na eventuele overheveling van ziekenhuisverplaatste zorg voor kinderen gewaarborgd?

4 en 5. Zoals aangegeven in het antwoord op vraag 1, zal de bekostiging van de intensieve kindzorg niet per 1 januari 2013 overgaan naar de Zvw. Thans wordt de positionering van de zorg in de Zvw en de bijbehorende bekostiging vormgegeven. Daarbij zal nadrukkelijk ook worden bezien op welke manier kan worden geborgd dat de zorg aan het kind zo goed mogelijk tot stand komt en het gezin adequaat wordt ondersteund.
6. Hoe verhoudt deze overheveling of het voornemen daartoe zich tot de budgetgarantie tot 2014 voor mensen die op dit moment een persoonsgebonden budget voor AWBZ-zorg hebben? Blijft die budgetgarantie, ook na eventuele overheveling, nog gegarandeerd tot 2014?
6. De budgetgarantie blijft in ieder geval bestaan, totdat de reguliere bekostiging via de Zvw is vormgegeven.

7. Bent u voornemens om de overheveling van ziekenhuisverplaatste zorg te monitoren?
7. Nadat de bekostiging via de Zvw tot stand is gekomen, zal ik deze zorg tezamen en in overleg met ZN, de NZa, het CIZ, het CVZ en veldpartijen gaan monitoren.

1 http://www.pgb.nl/persaldo/nieuws-voor-pgb-houders/nieuws/actueel/ziekenhuisverplaatste-zorg-0-18-jaar-1-januari-uit-awbz/?waxtrapp=svkumrDsHcwOdcPnBGSZFC
2 TK, vergaderjaar 2009-2010, 29 247, nr 126

advertentieEinde Bericht ___________________________________________