29-05-12 Klinische avond 29 mei, district V tijd 19.30 uur locatie L..

De relatief hoge perinatale sterfte in Nederland trekt steeds meer aandacht. Naast de stijgende leeftijd van de aanstaande moeders spelen andere risicofactoren een rol die relevant zijn voor uw dagelijkse praktijk. Daarnaast zal aandacht gegeven worden aan hoe u een ernstige ziekte bij een kind anders hoort te benaderen en volgens een vaste methodiek eventueel overdraagt aan de tweede lijn.

De laatste jaren is de multidisciplinaire zorg voor kinderen en adolescenten met genderdysforie duidelijk verbeterd. Deze avond geeft u meer zicht op deze ontwikkelingen vanuit het perspectief van de kinderarts en kinderpsychiater.

Nascholingspunten (2 uur)  voor huisartsen, artsen voor verstandelijk gehandicapten en specialisten ouderengeneeskunde zijn in aanvraag en worden in principe toegekend. Vergeet vooral ook niet de sociale aspecten. Die zijn u van vorige klinische avonden natuurlijk goed bekend. Een extra reden om u snel op te geven.

De sprekers zijn kinderartsen uit onze drie ziekenhuizen en wel de dames en heer: Dr. E. (Eveline) A. Schell-Feith, Rijnland Ziekenhuis  en Drs. A. (Annique) J.M. van den Broek, Diaconessenhuis, Drs.  B.(Bram) Felius en Dr. A. M. (Miranda) Fredriks, kinderpsychiater LUMC

ELKE BELANGSTELLENDE is van harte uitgenodigd voor deze Klinische Avond. Er zijn voor u geen kosten aan deze avond verbonden. Aanmelden graag spoedig i.v.m. de catering maar uiterlijk 22 mei 2012 door middel van bijgevoegde antwoordkaart of via DeelnemenKlinischeAvond@KNMGdistrictV.nl. Graag met opgave van BIG-nummer en beroepsgroep als u in aanmerking wil komen voor nascholingspunten.

PROGRAMMA
19.30 uur: Ontvangst met koffie en thee

Discussieleider: Peter Coffeng, bedrijfsarts.
Na elke voordracht discussie.

20.00 uur: Drs. A.J.M. van den Broek, Diaconessenhuis: ‘Perinatale sterfte anno 2012’
In de afgelopen jaren is het perinatale sterftecijfer sterk gedaald. Echter, in vergelijking met de meeste andere Europese landen presteert Nederland  relatief slecht. Met enige regelmaat haalt dit onderwerp de kranten. Waardoor stagneert de daling van de perinatale sterfte in Nederland? Heeft het te maken met de kwaliteit van de verloskundige zorg? Heeft de gemiddelde zwangere in Nederland een hoger risicoprofiel? In deze voordracht zullen verschillende aspecten van perinatale sterfte behandeld worden.

20.40 uur: Dr. E.A. Schell-Feith, Rijnland Ziekenhuis: “Herkenning van het ernstig zieke kind en BLS”
Ouders komen met hun zieke kind vaak als eerste bij de huisarts. Het goed inschatten van de ernst van het ziek zijn is essentieel en het starten van basic life support (BLS) kan het leven van kinderen redden. Kinderen verdienen een andere benadering dan volwassenen, doordat zij verschillen in hun anatomie, fysiologie, gedrag en communicatie. Bij het herkennen van een ziek kind helpt het om het kind gestructureerd te benaderen, snel klinisch te beoordelen en over te dragen via de ABC(DE) methodiek. Ook bij het geven van BLS gebruiken we de ABC strategie, waarbij men zich moet realiseren dat bij kinderen, anders dan bij volwassenen, slechts zeer zelden de Circulatie het primaire probleem is en het herstellen van de open Airway en the Breathing daarom cruciaal is. Tot slot zullen de nieuwste richtlijnen ten aanzien van verstikking aanbod komen.

21.20 uur: Drs.  B. Felius en Dr. A.M. Fredriks, LUMC:  ‘Genderdysforie bij kinderen’
In Nederland is de afgelopen 10-15 jaar naast verdere ontwikkeling van de psychologische en psychiatrische zorg aan kinderen en adolescenten met genderdysforie ook een medische interventie ontwikkeld. Er is op zorgvuldige wijze een protocol ontwikkeld, om kinderen met genderdysforie te diagnosticeren en te behandelen, zodat hun kwaliteit van leven aanzienlijk verbetert. In het diagnostische en therapeutische traject wordt nauw samengewerkt door kinderartsen en kinderpsychologen en -psychiaters. Inmiddels vindt het protocol internationaal navolging, en wordt het ook in andere centra toegepast. In de voordracht wordt geschetst hoe, in een samenwerking tussen VUmc en het LUMC, diagnostiek en behandeling plaats vindt.

22.00 uur: Sluiting waarna borrel met de bekende niet te versmaden ‘luxe hapjes’.

LOCATIE
LUMC gebouw 1, collegezaal 4, Albinusdreef 2, 2333 ZA Leiden.
Uitrijkaarten zullen worden verstrekt.

INFORMATIE: Voor meer informatie of vragen over deze klinische avond kunt u terecht bij het secretariaat: secretariaat@KNMGdistrictV.nl, telefoon             071-5160403       of bij R. Mohanlal:  voorzitter@KNMGdistrictV.nl.

We hopen u in groten getale te zien op 29 mei a.s.
Namens het bestuur van KNMG District V,
Rob Mohanlal,Voorzitter & Peter Coffeng Commissaris  Avonden

startdatum 29 mei 2012
einddatum 29 mei 2012
tijd 19.30 uur
locatie LUMC gebouw 1, collegezaal 4, Albinusdreef 2, 2333 ZA Leiden.
onderwerp Kinische avond
accreditatie status Accreditatie aangevraagd
accreditatie punten 2

bron: KNMG Agenda