Openbare conceptrapporten over Ethylacrylaat en Fenacetine

De Gezondheidsraad heeft een tweetal conceptrapporten openbaar gemaakt waarin de Subcommissie Classificatie van Carcinogene Stoffen, van de Commissie Gezondheid en Beroepsmatige Blootstelling aan Stoffen (GBBS) van de Raad, de kankerverwekkende eigenschappen beoordeelt van ethylacrylaat en van fenacetine.

De voorzitter van de Gezondheidsraad biedt de gelegenheid om inhoudelijk commentaar te leveren op deze conceptrapporten. De conceptrapporten zijn onder meer voorgelegd aan deskundigen uit kringen van werkgevers- en werknemersorganisaties. Ook andere belangstellenden kunnen commentaar leveren op de conceptrapporten. De commentaartermijn loopt tot uiterlijk 14 september 2012. Commentaar op de conceptrapporten ethylacrylaat en fenacetine kunt U richten aan: Dr G.B. van der Voet, Gezondheidsraad, Subcommissie Classificatie van Carcinogene Stoffen, Postbus 16052, 2500 BB Den Haag. De subcommissie betrekt het ontvangen commentaar bij het vaststellen van de definitieve adviezen.

De definitieve adviezen zullen worden aangeboden aan de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De ontvangen commentaren en de reacties van de subcommissie hierop worden bij het uitbrengen van het definitieve advies openbaar gemaakt via de website van de Gezondheidsraad.

Bron: Gezondheidsraad