Julius Masterclass eerstelijnszorg wordt theoretischer en internationaler vanaf 9 januari 2013

Array

Op leidinggevenden in de eerstelijn komen tien ontwikkelingen af:  1. Er is nauwelijks geld beschikbaar voor versterking van de eerstelijn 2. Er komen meer patienten vragen om hulp, niet alleen door vergrijzing en de groei van het aantal chronische zieken maar ook door bezuinigingen op de tweedelijn 3. Het elektronische patientendossier, de digitale communicatie en hulpverlening gaan versneld door 4. De bestaande betaalmethoden worden vervangen door populatiegebonden bekostiging en shared saving regelingen voorde zorg aan chronische zieken 6. Ziekenhuizen willen anderhalfde lijn kliniek openen in wijk en buurt 7. Screening, zelfmanagement bevordering en preventie leiden tot nieuwe samenwerking met gemeenten 8. Vele partners uit ouderenzorg, tweedelijn en Centra voor Jeugd en Gezin zoeken samenwerking met de eerstelijn 9. Er komt een revival van eerstelijns kernteams ofwel hometeam van huisartsen, apothekers, psychosociale hulpverleners en wijkverpleegkundigen zoals in de zeventig bestonden 10. De Governance van de eerstelijn op basis van kwaliteits- en doelmatigheidsindicatoren gaat toenemen. Deze tien ontwikkelingen hangen met elkaar samen, zijn niet te regisseren of te timen. Zij doen een groot beroep op leiding gevende capaciteiten van ervaren professionals, beleidsmedewerkers en directeuren in en rond de eerstelijn. Wat zij nodig hebben is een theoretisch en internationaal referentiekader om te beoordelen welke ontwikkelingen zij op welk moment stimuleren dan wel afremmen. Ook moeten zij tijdig kunnen inschatten wat de gevolgen voor hun organisatie zijn van de ene ontwikkeling op ander aspecten die de andere negen ontwikkelingen betreffen. Om deze reden organiseert de Julius Academy een masterclass eerstelijn met het doel  bij de deelnemers competenties te vergroten om de genoemde tien ontwikkelingen te begrijpen en te plaatsen in een theoretische en internationale context. Dit jaar accentueren  wij de overdracht van theoretische, beleids-  en internationale kennis.  Verandermanagement krijgt minder aandacht dan in voorgaande jaren  Kennis over interessante innovaties uit het veld zeggen komen ook minder aan de orde. Bij elk van de  tien genoemde ontwikkelingen garanderen wij dat de kennis van bestaande onderzoeksinstituten, beleidsinstanties en ervaringen in het buitenland aan de orde komen. Van de deelnemers die zich aanmelden wordt als instroom competenties verwacht: 1. Vele jaren werkervaring in of rond de eerstelijn 2. enige jaren ervaring in een leidinggevende, coördinerende  of ondersteunende positie in de eerstelijn 3. Belangstelling in het waarom van regelgeving, structuren en initiatieven 4. Enige praktische kennis en ervaring met implementatie van zorginnovaties en met samenwerking 5. Bereidheid om vooraf elke bijeenkomst gedurende circa twee uur wetenschappelijke en beleidsliteratuur door te nemen 6. Interesse in eerstelijns ontwikkelingen in de Engeland, Duitsland, USA en andere OECD landen. Het aantal deelnemers is gesteld op minimaal 12 en maximaal 16.  Wil je deelnemen aan deze Masterclass?  Klik dan hier, lees de brochure en meld je aan. De bijeenkomsten vinden plaats op woensdagmiddagen: de eerste keer is op 9 januari 2013.

Guus Schrijvers, Oud-Hoogleraar Public Health & Gezondheidseconoom

Guus Schrijvers (getrouwd met Els Zwaan, drie kinderen) werd op 24 juni 1949 geboren in Amsterdam als zesde kind in een katholiek onderwijzersgezin. Na het gymnasium B diploma behaald te hebben(1967) ging hij in Amsterdam economie studeren. Hij studeerde cum laude af (1973) bij prof. Wim Duisenberg op de na-oorlogse conjunctuurgolven en bij prof. Joop Hattinga Verschure op zelfzorgafdelingen in ziekenhuizen. In 1980 promoveerde hij in Maastricht op het onderwerp regionalisatie en financiering van de Engelse, Zweedse en Nederlandse gezondheidszorg. Een stelling uit zijn proefschrift werd zijn levensmotto: wie de kleine structuren niet eert, maakt de grote structuren verkeerd.

Hij promoveerde bij de grondlegger van de Nederlandse gezondheidseconomie prof. Lou Groot en bij genoemde Hattinga Verschure. Van 1974 -1984 was Schrijvers lid van de Gemeenteraad van Utrecht voor de Partij van de Arbeid. Hij ‘deed’ daar portefeuilles zoals Volksgezondheid, Welzijn, Cultuur en Financiën. Op 1 juni 1987 werd Schrijvers samen met prof. Joop van Londen hoogleraar Public Health bij de Medische Faculteit Utrecht. Dat betekende voor hem een switch van macro onderwerpen zoals de inrichting van het verzekeringsstelsel naar kleinschalige projecten zoals educatie van diabetespatiënten.

Uit een interview uit 1987 komt het citaat: ‘als de faculteit mij vraagt voor deze leerstoel, wil ik wat betekenen voor de faculteit. Dan geef ik de macro-onderwerpen op.’ Samen met Van Londen richtte hij zich in 1987 op innovaties in de thuiszorg en op ketenzorg bij chronische zieken. Later zou het die activiteiten onder de vlag disease management bundelen. Tien jaar kwam de belangstelling voor ketens in de spoedzorg erbij. Zijn kennis op dit terrein bundelde hij in het boek Moderne Patiëntenzorg in Nederland, dat hij in 2002 samen met de plaatsvervangend hoofdinspecteur drs. Nico Oudendijk voor de gezondheidszorg schreef.

Vanaf het eerste begin had het bevorderen van het onderwijs in de Sociale Geneeskunde en de Volksgezondheid zijn grote aandacht. Toen Van Londen en hij begonnen was er helemaal niets op dit terrein. Schrijvers: ‘Een grote triomf ervoer ik op 2 april 1994 toen na zeven jaar trekken en duwen de eerste medische studenten bij een GGD en een Arbodienst een verplicht co-schap Sociale Geneeskunde liepen.’

In 1999 kwam een nieuw curriculum voor de medische studenten tot stand. Tropenjaren volgden tot 2006 voor hem en zijn collega dr. Gerdien de Weert om alle uitbreidingen van het sociaal geneeskundige onderwijs bij te benen. Zijn collegestof bundelde hij in 1997 en na verschillende drukken in 2002 in het boek Een kathedraal van Zorg en in de Engelse variant daarvan Health and Health Care in the Netherlands.

Per 1 juli 2007 gaan de onderzoeksactiviteiten van Schrijvers over in de Unit Innovaties in de Zorg binnen het Julius Centrum, dat hij in 1996 met collega prof. Rick Grobbee oprichtte. Zijn aandacht blijft liggen bij Disease Management en Spoedzorg. Schrijvers: ‘Ik begrijp nog steeds niet helemaal hoe die kleine structuren binnen Disease management en spoedzorg precies functioneren. Er is tegenwoordig ook veel uitwisseling met collega’s in Noord Amerika en elders in Europa. Dat verrijkt het inzicht in hoge mate. Elk land is op dit terrein een laboratorium voor een ander land..Voorlopig heb ik mijn handen vol aan de nieuwe Unit. Toch zou ik nog twee boeken willen schrijven.Het ene krijgt als titel, De gemoderniseerde kathedraal van zorg. Het tweede boek moet gaan over ondernemersschap en gelijke toegang tot de zorg. Beide zijn belangrijk maar o zo moeilijk te combineren. Hierbij zou ik de kennis van macro econoom weer kunnen gebruiken.’

Als oud hoogleraar Public Health en gezondheidseconoom bij het UMC Utrecht. geeft hij met zijn nieuwe boek ‘Zorginnovatie volgens het Cappuccinomodel.’ zijn visie hoe de gezondheidszorg eruit zou kunnen zien in een maatschappij met schaarste aan zorg. Het boek is bestemd voor het middenkader van zorgorganisaties. Naast schrijver van boeken en artikelen over de gezondheidszorg is Guus lid van enkele stuurgroepen en begeleidingscommissies en geef ik lezingen en workshops.

Guus Schrijvers is voor voordrachten, dagvoorzitterschappen, interviews en onderzoeksopdrachten te bereiken via [email protected] en telefonische via zijn secretaresse Annet Esser op telefoonnummer 030 250 9359.

Recente artikelen