De medisch specialist 2015: Medisch specialisten schetsen toekomst van de zorg

0
283

Kwaliteit leidend bij ontwikkelingen in zorg
Vanmiddag is in het Haagse perscentrum Nieuwspoort het visiedocument ‘De Medisch Specialist 2015’ gepresenteerd. In het document staan concrete adviezen om de uitdaging van oplopende kosten in de medisch-specialistische zorg het hoofd te kunnen bieden. Hoewel de Nederlandse uitgaven aan de curatieve zorg (1e en 2e lijn) tot de laagste in Europa behoren is er sprake van oplopende kosten, veroorzaakt door onder meer vergrijzing, nieuwe behandeltechnologieen en consumentisme.

Daarnaast bevat het document voorstellen om de kwaliteit verder te verbeteren en inzichtelijk te maken. Dit pakket maatregelen vormt de beste garantie voor een beheerste uitgavenontwikkeling van 2,5% per jaar – conform het nu geldende akkoord voor 2012-2015. Als het lukt om hiermee dit groeipercentage te handhaven, dan levert dit besparingen op die oplopen van ongeveer 400 miljoen euro in 2016, het startjaar van de berekeningen, tot ruim 2 miljard euro in 2020.

Voor het eerst
Het visiedocument is in opdracht van de wetenschappelijke verenigingen en de Orde van Medisch Specialisten geschreven door een negental medisch specialisten en een gezondheidseconoom, onder leiding van gynaecoloog Carina Hilders. Het is voor het eerst dat Nederlandse medisch specialisten zo uitvoerig hun integrale visie op de toekomst van de medisch-specialistische zorg schetsen. Het document kwam tot stand door gesprekken met de achterban en verschillende belanghebbenden waaronder ziekenhuisbestuurders, zorgverzekeraars en patientvertegenwoordigers.

 

Kwaliteit als rode draad
Het visiedocument is gebouwd op vier pijlers: transparante zorg, zorg in samenhang, zorg in levensfasen en doelmatige zorg. Als rode draad door alle voorstellen loopt de registratie en ontsluiting van kwaliteitsinformatie.

 

In de pijler transparante zorg worden twee concrete aanbevelingen gedaan:

·           Zet in op klinische registraties voor het maken van spiegelinformatie

·           Maak openbare kwaliteitsindicatoren op basis van klinische registraties

Zorg in samenhang
Een belangrijke trend in de medisch-specialistische zorg is een toename van het aantal patienten die lijden aan meerdere aandoeningen (multimorbiditeit). Voor deze patientengroep, die in de toekomst alleen maar groter zal worden, is een geïntegreerde, multidisciplinaire aanpak noodzakelijk. Concrete voorstellen uit het document die deze aanpak ondersteunen zijn dat er meer in netwerken met onder andere de eerstelijnszorg moet worden samengewerkt en dat er gewerkt moet worden aan taakherschikking, waar dit ten goede komt aan de kwaliteit en doelmatigheid van de zorg. In het visiedocument wordt er verder voor gepleit om de veranderingen in het zorglandschap, waar mogelijk, over te laten aan lokale initiatieven van ziekenhuizen en medisch specialisten. Vanzelfsprekend zijn borging en evaluatie van de behandelingsprocessen essentieel.

 

In de pijler worden de volgende aanbevelingen gedaan:

·           Kies voor bottom up in plaats van top down bij de herinrichting van het zorglandschap

·           Zet in op samenwerking in netwerken en met de eerstelijnszorg

·           Werk aan taakherschikking waar dit ten goede komt aan kwaliteit en doelmatigheid

·           Bouw voort op ervaringen met internetcommunities en virtuele netwerken

·           Experimenteer met buurtgezondheidscentra

 

Zorg in levensfasen
In de derde pijler wordt de visie op zorg in levensfasen en de wenselijke rol van de medisch specialist beschreven. Veel gezondheidsproblemen  zijn te voorkomen door tijdig te werken aan gedragsveranderingen. Hierin speelt de medisch specialist nu vaak nog een te kleine rol. In deze pijler wordt beschreven hoe medisch specialisten meer het voortouw kunnen nemen bij preventie. Een ander belangrijk punt dat beschreven wordt onder deze pijler is dat medisch specialisten meer moeten werken aan shared decision making. Dit betekent dat medisch specialisten meer samen met de patient moeten kijken naar wat voor de patient zinnige zorg is.

 

In de pijler worden verder de volgende aanbevelingen gedaan:

·           Zet in op preventie, zowel in als buiten de spreekkamer

·           Werk aan betere regie voor de chronische patient met multimorbiditeit

·           Zorg dat de patient meebepaalt wat voor hem of haar zinnig medisch handelen is (shared decision making)

·           Zet concrete stappen ter verbetering van de keuzes rond medisch handelen aan het eind van het leven

 

Doelmatige zorg
Goede zorg is ook doelmatige zorg. De specialisten zien een belangrijke taak voor zichzelf weggelegd als het gaat om de beheersing van de zorgkosten. Om dit te bereiken stellen ze voor om plannen te ontwikkelen om ongewenste praktijkvariatie terug te dringen en om de medisch specialisten nog meer kostenbewust te maken.

 

In de pijler worden verder de volgende aanbevelingen gedaan:

·           Koester de sobere Nederlandse medische cultuur

·           Maak werk van het terugdringen van ongewenste praktijkvariatie

·           Maak de medisch specialist kostenbewust

·           Investeer in onderzoek waarbij verschillende behandelopties worden vergeleken (comparatieve effectiviteit)

·           Onderzoek de bruikbaarheid van kosteneffectiviteit als besliscriterium

·           Zet in op bekostigingsmodellen die doelmatigheid stimuleren.

 

De medisch specialist bestuurt mee
Zonder de medisch specialist komt de zorg niet in beweging. Om een actieve rol te kunnen vervullen wordt in het document de suggestie gedaan dat medisch specialisten zich meer als medebestuurder van het ziekenhuis moeten opstellen. Om te kunnen werken in deze nieuwe rol zijn leiderschapscompetenties als kennis van management en organisatie nodig om de rol van medebestuurder effectief vorm te kunnen geven. Daarnaast zijn volgens de samenstellers van de visie ook andere competenties noodzakelijk, gericht op communicatie met de patient, samenwerking en maatschappelijk handelen.

 

Beginpunt geen eindpunt
Volgens de voorzitter van de projectgroep ‘De Medisch Specialist 2015’ moet het document gezien worden als een vertrekpunt en niet als een eindpunt: “Medisch specialisten hebben altijd in de luwte van de spreekkamer kunnen opereren. De huidige tijd en ontwikkelingen vragen om een andere en actievere houding van de medisch specialist. Het is niet langer voldoende om ontwikkelingen vanaf de zijlijn de becommentarieren. De medisch specialist moet zich meer verantwoordelijk gaan voelen voor de kwaliteit en betaalbaarheid van de zorg. Het visiedocument is ‘de ontsteking’ van een proces, om de medisch specialist in de regierol te zetten.”

Download hier:

MS2015 management samenvatting

Visiedocument De Medisch Specialist 2015

 

Vorig artikelMartini Ziekenhuis over op digitale dossiers
Volgend artikelNierstichting investeert 1,25 miljoen in KOUNCIL
Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg2.0 zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden. Ik studeerde Fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de medische- , farmaceutische industrie en de gezondheidszorg. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. Ik ga jaarlijk naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.