Huisartsen, ziekenhuis, zorgverzekeraar en Zorgbelang Noord-Holland starten ‘Samen sterker in zorg’

Array

Samen voor betere zorg en gezondheid in combinatie met een lagere groei van zorgvraag en zorgkosten in de regio Alkmaar. Dat is het doel van de intentieverklaring voor de komende vijf jaar die HONK, Medisch Centrum Alkmaar, zorgverzekeraar Univé Zorg en Zorgbelang Noord-Holland ondertekenen op 22 november 2012. De samenwerking staat als ‘proeftuin
populatiemanagement’ op de kandidatenlijst van het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS).

Ambitie
De ambitie binnen de nieuwe samenwerking is om betere zorg dichterbij huis te bieden en om in de toekomst de gevolgen van de vergrijzing en de toename van het aantal patienten in onder meer de chronische zorg op te vangen. Voor het behoud van kwalitatief goede zorg maken de betrokken zorgverleners in deze regio afspraken over het stimuleren van zelfmanagement bij patienten en het organiseren en leveren van meer preventieve en beter aansluitende zorg dichter bij de mensen. Hierdoor worden mensen gesteund om langer de regie over hun eigen leven te kunnen voeren, kunnen ze actiever in hun eigen omgeving begeleid worden en blijven ze langer gezond met kwaliteit van leven. De groei van de zorgvraag en de daarmee samenhangende kosten blijven dan beperkt. De besparing ten opzichte van doorgaan op de huidige weg wordt gedeeld tussen de zorgverzekeraar, zorgverleners en patienten die ingeschreven staan bij HONK huisartsen en verzekerd zijn bij Coöperatie VGZ (waar NV Univé Zorg deel van uitmaakt). Dit wordt naar buitenlands voorbeeld ‘shared savings’ genoemd. Hieruit kunnen onder andere de extra preventieve inspanningen in de eerste lijn gefinancierd worden.

Verandering

Complexe medische problemen blijven het domein van de specialist. In de wijk is er een centrale, langdurige rol weggelegd voor de eerstelijns-zorgverleners. Zo kunnen de zorgresultaten voor specifieke groepen patienten verbeteren. Door preventie en het verplaatsen van zorg naar bijvoorbeeld de huisarts, ontstaat er ook ruimte in het ziekenhuis om de groeiende vraag naar complexe zorg op te kunnen vangen, met als uiteindelijke doel dat het huidige patroon van zorgvraag en zorgaanbod wordt omgebogen naar een situatie waarin betere zorg voor iedereen beschikbaar, toegankelijk en betaalbaar kan blijven. Voortbordurend op het initiatief van Starlet Diagnostisch Centrum om meer eerstelijns diagnostiek dichterbij en daarnaast sneller bij de patient te organiseren, worden nu meerdere zorgketens in de samenwerking verbeterd.

Integrale zorg
De volgende stap in de samenwerking, na ondertekening van de intentieverklaring, is dat er afspraken worden gemaakt over hoe de gewenste zorgverbeteringen gerealiseerd gaan worden. Bijvoorbeeld door het opstarten en uitwerken van integrale zorgprogramma’s voor specifieke groepen patienten (populaties) en het opzetten van een adequaat bestuursmodel.

Regionale samenwerking
In de regio Alkmaar is de toegankelijkheid van de zorg voor patienten de laatste jaren al sterk verbeterd. Praktijkondersteuners (POH’s) begeleiden in de huisartspraktijk met succes chronisch zieken met diabetes, hart- en vaatziekten en COPD en astma. Voorheen lag de regie van de zorg voor deze groep patienten voor een veel groter deel in het ziekenhuis. Het uiteindelijk doel is in het kader van zelfmanagement de regie zoveel mogelijk bij de patient zelf neer te leggen. De komende jaren wordt de zorg die daarvoor geschikt is, zo ver mogelijk naar voren gehaald in de zorgketen en in de tijd. Immers indien eerder passende zorg aangeboden kan worden dan wordt voorkomen dat er later meer zorg nodig is en het houdt mensen gezonder. Voorbeelden van initiatieven zijn meer toegang tot diagnostiek vanuit de eerste lijn zo dicht mogelijk bij mensen in de buurt, integrale multidisciplinaire geboortezorg, meer preventieve zorg om de toename van chronische ziekten af te remmen, wijkgerichte ouderenzorg en verplaatsing van bepaalde behandelingen van het ziekenhuis naar de huisartsenpraktijken. Deze initiatieven voor verplaatsing en voorkoming van zorg worden gebundeld in een nieuwe regionale organisatievorm om de veranderingen gezamenlijk te coördineren en te realiseren.

Netwerkbestuur

Een door de initiatiefnemers nieuw op te richten netwerkbestuur neemt de verantwoordelijkheid voor de met Univé/Coöperatie VGZ te maken afspraken. Het bestuur schakelt zoveel mogelijk bestaande zorgorganisaties in voor de coördinatie en uitvoering van de zorgprogramma’s. Voor de coördinatie zijn dat bestaande partijen als Starlet DC (eerstelijns diagnostiek) en de ketenorganisaties van HONK (bijvoorbeeld voor COPD).

Patientenparticipatie
Het belang van de patient staat centraal binnen deze samenwerking. Daarom maakt Zorgbelang Noord-Holland deel uit van dit samenwerkingsverband. Bij deze organisatie zijn in de regio Noord Holland verschillende patientenverenigingen aangesloten (ongeveer 100 patientenverenigingen, organisaties van mensen met een lichamelijke, psychische of verstandelijke beperking, familieorganisaties en ouderenbonden). Patienten(vertegenwoordigers) zullen worden uitgenodigd om een rol te spelen tijdens het ontwikkelen van de integrale zorgprogramma’s en het inzetten en uitvoeren van individuele behandelplannen.

Proeftuin populatiemanagement
Deze samenwerking in de regio van de HONK huisartsen staat op de kandidatenlijst om door het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) aangemerkt te worden als ‘proeftuin populatiemanagement’ voor de komende jaren. Hiermee is zichtbaar dat dergelijke horizontale zorgsamenwerking door de minister van VWS wordt aangemoedigd en ondersteund in Nederland. Er zijn voorbeelden in Engeland (Torbay) en Duitsland (Kinzigtal) waar ‘populatiezorg’ al met succes wordt toegepast. Uit deze initiatieven blijkt dat het mogelijk is om de zorg te verbeteren, gezondheidswinst te behalen en een lagere kostenontwikkeling te realiseren, waardoor de zorg voor de toekomst kwalitatief, betaalbaar en toegankelijk blijft.

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel ben doe ik een Master toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Recente artikelen