Samen werken aan gezond en waardig leven

Array

Wat is voor de sociaaldemocratie waardevol in de gezondheidszorg? Over deze vraag heeft een speciale werkgroep van de Wiardi Beckman Stichting zich gebogen. Met de deze week gepresenteerde zorgnota ‘Samen werken aan een gezond en waardig leven’ (pdf) verwoorden we de sociaaldemocratische meetlat voor de volksgezondheid en zorg. En daarin maken we scherpe keuzes.

Vanuit onze sociaaldemocratische waarden gaat het om zorgzaam samenleven, waarbij zorg een relatie tussen mensen is waarbinnen je elkaar aanspreekt en over en weer iets mag verwachten. Zorg is geen markt of het alleenrecht van de overheid. Zorg is ook geen product. Het maakt deel uit van de gemeenschap waarin wij individuele en collectieve verantwoordelijkheden hebben om pal te staan voor het recht op zorg voor iedereen.

Allereerst moet iedereen een gelijke kans op gezond leven hebben. Niemand kan pleiten voor gelijke gezondheid, maar wel voor gelijke kansen op een leven zonder ziekte en ongezondheid waar dat kan. Dat vraagt om een rechtvaardige verdeling van schaarse zorg en middelen. Het mag niet zo zijn dat een gebrek aan het vermogen om te communiceren, kennis tot je te nemen of een gebrek aan financien de toegang tot noodzakelijke zorg in het gedrang brengt.

Goede zorg vraagt ook om solidariteit. Solidariteit tussen zieken en gezonden, maar ook in termen van financien: solidariteit tussen hogere en lagere inkomens. Daar hoort ook de gezamenlijke verantwoordelijkheid bij om elkaar aan te spreken op leefstijl en gezond gedrag.

Om de kwaliteit van zorg te waarborgen dienen we werk te maken van het tegengaan van verspilling en onkunde in de zorg. Doelmatig omgaan met de middelen die we hebben is met andere woorden van groot belang. Verspilling van geld en menskracht doet afbreuk aan het idee van duurzame solidariteit en moeten we daarom bestrijden.

Daarnaast is de zorg in de eerste plaats van de burger: binding en eigenaarschap zien wij als wezenlijk element om zorg als relatie tussen mensen te zien. Zorg is dan ook geen product. De patient moet invloed kunnen uitoefenen over de zorg die hij krijgt.

Ten slotte is zorgverlening waardevolle arbeid die gericht is op de menswaardigheid van zowel patient, client, en hulpverlener. Zij moeten niet vervreemden van hun eigen werk of zorg. Kwaliteit van zorg die wordt uitgedrukt in standaard maten en getallen doet de werkelijkheid geweld aan. Zorgverlening is persoonlijk. Financien en regels mogen daarom niet alleen gericht zijn op meetbare zorgresultaten.

Op basis van deze centrale waarden streven wij naar een gezondheidspolitiek die garant staat voor een eerlijke kans op een gezond leven voor iedereen.

Lees de nota ‘Samen werken aan een waardig en gezond leven’ (pdf)

Auteur: Kim Putters, PvdA

Recente artikelen