Kamerbrief over inspectie van verpleeghuizen door IGZ

van-rijn208Met deze brief reageer ik op het verzoek van uw commissie om een reactie te sturen op het bericht van MAX en NU dat de IGZ dit jaar maar bij 3% van de verpleeghuizen een inspectiebezoek heeft uitgevoerd. Separaat aan deze brief ontvangt u mijn antwoorden op de hieraan gerelateerde Kamervragen van november 2012, te weten van SP Kamerlid Leijten (ref. 2012Z19322), de PvdA Kamerleden Bouwmeester en Kuzu (ref. 2012Z19123) en van het 50PLUS Kamerlid Krol (ref. 2012Z19077).

Zoals de IGZ eerder heeft aangegeven in haar reactie op de nieuwsberichten hierover, herkent de inspectie het geschetste beeld niet. De inspectie voert sinds 2011 intensief toezicht uit op de ouderenzorg. Mijn ambtsvoorganger heeft toegezegd dat de inspectie in 2011 en 2012 zoveel mogelijk concerns in de ouderenzorg minimaal één maal zou bezoeken. De inspectie is bijna klaar met deze intensivering. De inspectie rondt dit in de eerste maanden van 2013 af. De inspectie maakt over deze intensivering van haar toezicht op de ouderenzorg een rapportage. Deze rapportage zend ik in het voorjaar van 2013 aan uw Kamer.

Binnen deze intensivering voert de inspectie allerlei vormen van toezicht uit. Toezichtbezoeken in het kader van risicogebaseerd toezicht, thematische toezichtbezoeken bijvoorbeeld gericht op terugdringen van vrijheidsbeperkende maatregelen of medicatieveiligheid. Maar ook specifiek toezicht op de wet Bopz waarbij alle kernelementen in de zorg aan de orde komen zoals het zorgplan, organisatie van de zorg en de deskundigheid van personeel.
Een derde van de algemene toezichtbezoeken wordt onaangekondigd gebracht. Daarnaast kent het aangekondigde bezoek van de inspectie ook onaangekondigde elementen. Zo wijkt een inspecteur vaak af van het aangekondigde bezoekprogramma door spontaan gesprekken met andere zorgverleners en bezoekende familieleden te voeren en op andere afdelingen rond te lopen.

In totaal heeft de inspectie in 2011 en 2012 tot 1 november 2012 het volgende aantal toezichtbezoeken uitgevoerd:
Type toezichtbezoek
Aantal 2011
Aantal 2012
Totaal
Bezoek ihkv wet Bopz
126
135
261
Bezoeken ihkv algemeen toezicht
180
221
401
Bezoeken ihkv thematisch toezicht
60
83
143
Jaar- of accounthoudergesprekken
58
68
126
Totaal
424
507
931
In de periode 2011-2012 heeft de IGZ in totaal 931 bezoeken gebracht aan bijna alle c.a. 450 concerns in de ouderenzorg. De bezoeken aan de laatste concerns volgen in de eerste maanden van 2013.
De omvang van de concerns in de ouderenzorg kent een grote variatie. Zo zijn er concerns met 30 locaties maar ook ca. 200 concerns met één locatie. De grote concerns heeft de IGZ meer dan één keer bezocht. De ca. 200 concerns met één locatie zijn één keer bezocht. Bij de genoemde aantallen concerns is relevant dat de huidige zorgmarkt aan sterke veranderingen onderhevig is en het aantal concerns om die reden relatief snel wisselt in zowel aantal als in omvang.

Conform de Toezichtvisie van de Minister en mij (kamerstuk 33149, nr. 4), richt de IGZ zich primair op die zorginstellingen waar de zorg door de bodem dreigt te zakken en waar het risico op niet verantwoorde zorg dreigt. In 2013 zal de inspectie het onaangekondigd toezicht verder uitbouwen.

Hoogachtend,
de staatssecretaris van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,
drs. M.J. van Rijn

bron: Rijksoverheid Kamerstukken

Redactie Medicalfacts / Alida Budding - Hennink

Samen met mijn dochter Janine Budding verzorg ik dagelijks het online medisch nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant is. De rol en beleving van patiënt & Healthy Ageing, zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik heb jarenlang ervaring in diverse functies in thuiszorg.

Recente artikelen