Aanbiedingsbrief Rapport IGZ Biorisk-beleid bij Ziekenhuizen en MML’s

Hierbij bied ik u het rapport ‘Ziekenhuizen en microbiologische laboratoria (MML’s) beheersen risico’s rond biologische agentia in belangrijke mate, maar op onderdelen nog onvoldoende’ van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) aan.

In dit rapport doet de Inspectie verslag van haar onderzoek in de periode 2011/2012 naar het bioriskbeleid – hoe zij omgaan met de risico’s rond het werken met biologische agentia van de hoogste risicoklassen (klasse 3 en 4) – van ziekenhuizen en MML’s. Daarbij heeft de IGZ zowel naar biosafety1- als biosecurity2-aspecten gekeken. Op basis van de Kwaliteitswet zorginstellingen mag van de instellingen die met biologische agentia werken worden verwacht dat zij zich bewust zijn van de risico’s die dit met zich meebrengt en daarvoor de benodigde beheersmaatregelen hebben genomen.

IGZDe IGZ concludeert in het rapport dat de beheersing in belangrijke mate is geborgd, doch op onderdelen nog onvoldoende was. Door handhaving van de IGZ voldoen op dit moment op één na alle onderzochte instellingen aan de in het rapport gestelde eisen. Het is de verwachting dat per 1 juni 2013 alle onderzochte instellingen in voldoende mate de risico’s hebben afgedekt. Door dit onderzoek is ook de bewustwording rond risicobeheersing ten aanzien van biologische agentia sterk verbeterd.

De Inspectie beveelt op basis van dit onderzoek aan om het onderwerp biorisk mee te nemen in de normen en accreditatieschema’s voor ziekenhuizen en MML’s. De IGZ zal dit zelf bij de betreffende koepels onder de aandacht brengen.

Tot slot laat het onderzoek ook zien dat verschillende instellingen verschillende lijsten gebruiken voor de risicoclassificering van biologische agentia.
1 Biosafety: risico op besmetting en of verspreiding onder de bevolking; ‘how to keep bad bugs from people’.
2 Biosecurity: risico op ontvreemding van biologische agentia met als doel bioterroristische activiteiten; ‘how to keep bad people from bugs’.

De IGZ beveelt aan om tot één lijst met agentia en hun risicoclassificatie te komen, opdat eenduidig helder is welke risico’s er beheerst moeten worden. Op dit moment worden er stappen gezet om tot een biosecurity-regime te komen. Ik zal dit punt dan ook inbrengen in dit traject.

Hoogachtend,

de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
mw. drs. E.I. Schippers