VitrasCMD investeert resultaat 2012 in verbeteren hulpverlening

Thuisgeweld en meervoudige problematiek in 2012 toegenomen.’

van Lopik tot Rhenen – Donderdag 28 maart levert VitrasCMD de jaarverantwoording over 2012 op. VitrasCMD zal het behaalde financiële resultaat benutten om beter voorbereid te zijn op toekomstige vragen.
Dat is nodig, omdat uit de rapportage bijvoorbeeld blijkt dat hulpverleners steeds vaker met meervoudige problemen in gezinnen worden geconfronteerd en het aantal gevallen van huiselijk geweld toeneemt.
Bestuurder Dinie van der Linden zegt: ‘Het is prettig dat we 2012 met een positief resultaat afronden. Als ik lees dat de meervoudige problematiek het afgelopen jaar opnieuw met 3% is toegenomen, vind ik het belangrijk te investeren in onder andere deskundige begeleiding van deze hulpvragers.

In de verantwoording is per subsidiërende gemeente een beeld geschetst van hulpvragen en dienstverlening in 2012, om inzicht te geven in de aard en omvang van het werk en de wijze waarop de toegekende financiële middelen zijn besteed. Cijfers laten zien dat het aantal gevallen met meervoudige problematiek voor het tweede jaar op rij met 3 procent is toegenomen. Het gaat dan over in totaal 1250 cliënten met meervoudige problematiek. Dit vraagt nieuwe en extra deskundigheid van de maatschappelijk werkers. Daarnaast is het aantal huisverboden in het werkgebied meer dan verdubbeld. Tevens is sprake van een toename van de hulpverlening bij huiselijk geweld: er zijn 2,5 x zoveel hulpvragen dan de gemeenten voorzien hadden. In 2012 is de Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld bij VitrasCMD geïmplementeerd voor alle dienstverlening inclusief de thuiszorg. Hierdoor voldoet de organisatie aan de wettelijke eis die in de loop van dit jaar naar verwachting van kracht zal worden.

De investeringen op een rij

  • Naar aanleiding van de toenemende meervoudige problematiek en huiselijk geweld krijgen maatschappelijk werkers, jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen extra begeleiding en een bijscholingsprogramma.
  • In elke gemeente wordt in 2013 gestart met Zichtbare Schakels: wijkverpleegkundigen aan wie mensen hun vragen of zorgen over welzijn, gezondheid en wonen kunnen stellen (direct en kosteloos).
  • Uitbreiding project Meeleefgezinnen: dit zijn gezinnen die vrijwillig minimaal één dagdeel per week een kind opnemen uit een gezin waarvan een ouder psychiatrische problemen heeft. Daarmee wordt dure geïndiceerde pleegzorg voorkomen.
  • Invoering One stop diagnosing: verbeteren diagnostiek van kinderen ‘met wie iets aan de hand is’ door dit te concentreren  op één dagdeel waarbij meerdere hulpverleners een onderzoek doen.
  • Invoering gespreksmethodiek SPARK (Structured Problem Analysis Raising Kids) in de jeugdgezondheidszorg om meer uit te gaan van de behoeften en vragen van ouders.

bron: Vitras CMD