90 FTE verdwijnt bij GGZ Oost Brabant door bezuinigingen

0
330

In het licht van de veranderingen in de GGZ per 2014 en onze meerjarenstrategie ‘Bevlogen realiseren’ hebben wij keuzes gemaakt, zodat we blijvend goede specialistische GGZ kunnen garanderen aan inwoners van Oost-Brabant. Vanwege een terugloop van inkomsten, is het nodig om in 2014 te bezuinigen. Samenvattend komt dit neer op een bezuiniging van € 6,2 miljoen en een reductie van 90 fte op het totale personeelsbestand.

De terugloop wordt vooral veroorzaakt door de invoering van de generalistische Basis GGZ en een strakker inkoopbeleid door zorgverzekeraars. Die bezuiniging komt bovenop de bewuste keuzes van twee jaar geleden in de meerjarenstrategie Bevlogen realiseren 2012-2015 om het rendement van de zorg te verbeteren.
GGZ-Oost-BrabantAnticiperen en anders organiseren
“Sindsdien zijn wij volop bezig vanuit eigen kracht te anticiperen op de veranderende zorgvraag door onze zorg anders, slimmer en nog meer in de wijk te organiseren,” legt bestuurder Fred Pijls uit. ” Voorbeelden hiervan zijn onder andere dat we afgelopen twee jaar in ons verzorgingsgebied versneld 11 multidisciplinaire teams voor volwassenen en jeugd in de wijk hebben gerealiseerd. Verder ligt onze beddenreductie op schema en realiseerden we in 2013 specialistische GGZ in netwerken rond de cliënt zoals de geheugenpoli met ziekenhuis Bernhoven, en poli’s voor mensen met hersenletsel samen met revalidatiecentra Blixembosch en Tolbrug.”

Wat betekent dit voor onze cliënten en medewerkers?

De totale bezuiniging is voor een klein deel op te vangen door lagere materiële kosten. Het overgrote deel is direct te vertalen naar lagere personeelskosten.

De reeds ingezette rendementsverbeteringen hebben in de afgelopen twee jaar al geleid tot een reductie van de overheadkosten. Aanvullend wordt indicatief uitgegaan van een reductie van 90 fte op het organisatiebrede personeelsbestand. Door de zorg van de Centra voor Psychisch Herstel vanaf begin 2014 op één locatie in Rosmalen aan te bieden, wordt een deel van de reductie gerealiseerd. Eind januari 2014 wordt voor de rest van de organisatie bekend wat de effecten zijn voor onze medewerkers.

Voor cliënten en hun verwijzers verandert er niets. Wel wordt voor hen vanaf begin 2014 merkbaar dat zorg soms anders wordt georganiseerd of op een andere locatie wordt aangeboden. De continuïteit en kwaliteit van de zorg voor onze cliënten blijft gewaarborgd.

Bron: GGZ Oost Brabant