ADRZ en Erasmus MC halen banden verder aan

0
323

De Raad van Bestuur Erasmus MC, het bestuur van de Vereniging Medisch Specialisten ADRZ en de Raad van Bestuur van het ADRZ onderzoeken de komende maanden hoe zij nog nauwer kunnen samenwerken op medisch-inhoudelijk, organisatorisch en financieel terrein.

Voor de patie?nt betekent de nauwere samenwerking het behoud van zorgfuncties in Zuidwest-Nederland en soepele doorverwijzing. De samenwerking tussen artsen leidt tot een hogere kwaliteit van zorg en doelmatigheid. Patie?ntenzorg in een perifere regio is gebaat bij een sterke relatie met een academisch ziekenhuis, waarbij onderling goed en snel (terug)verwezen wordt bij noodzakelijke tertiaire zorg. Erasmus MC is daarbij voor het ADRZ en Zeeland een logische optie.

ADRZ ErasmusMCZeeland is voor Erasmus MC een interessante regio omdat topfuncties in een academisch ziekenhuis zeker in de toekomst een groter achterland vereisen dan voorheen, om de zogenoemde academische functie kwalitatief en bedrijfsmatig goed te borgen op basis van voldoende volume. Bovendien heeft de perifere arbeidsmarkt (niet alleen voor instroom, maar ook voor verdere ontwikkeling) voor professionals een sterke relatie nodig tussen de opleidingsfunctie van een academisch ziekenhuis en een ziekenhuis als het ADRZ. De perifere praktijk kan daarbij een welkome aanvulling zijn op de academische scholing.

Onderzoek en trials, al dan niet in meerdere centra uitgevoerd, zijn in een grotere regio gebaat bij een stevige en eenduidige verbintenis voor inhoud, methodiek en organisatie. In Zuidwest-Nederland heeft Erasmus MC hierin een voortrekkersrol. Nauwe samenwerking tussen ADRZ en Erasmus MC kan daarnaast voordelen opleveren op het gebied van bedrijfsvoering en organisatie. De verwachting is dat schaalgrootte, voortvloeiend uit deze samenwerking, financie?le voordelen heeft bij inkoop van materialen en middelen en de inzet van specifieke functies, zodat er minder risico gelopen wordt en de kwetsbaarheid wordt verlaagd.

Het onderzoek behelst niet alleen afstemming van de uitwerking en de noodzakelijke voorwaarden, maar ook afstemming met externe stakeholders en toezichthouders. Naar verwachting is er rond de zomer van dit jaar voldoende duidelijkheid om de samenwerking concreet gestalte te kunnen geven.

Bron: Erasmus MC & ADRZ