Schending medisch beroepsgeheim leidt tot crowdsuing-actie

0
837

“De huidige Zorgregeling beschermt de medische privacy van Nederlanders niet, zoals de rechtbank van Amsterdam in 2010 al oordeelde. Trekt de Minister van VWS de regeling niet in voor 10 september, dan starten we een kort geding.”
Chantal van het Zandt (MD), Elly Koning (LEXSIGMA advocaten)

Minister, onze privacy is ook onze zorg!
Burgers moeten erop kunnen vertrouwen dat informatie die zij met dokters, psychiaters, apothekers en andere zorgverleners delen, vertrouwelijk blijft. Eerbiediging van de privacy is een grondrecht. Maar zorgverzekeraars verwerken steeds meer en vaker gevoelige informatie uit medische dossiers. Zo kunnen zij beter declaraties controleren en fraude in de zorg opsporen, zeggen zij.

Fraudebestrijding prima, maar niet ten koste van de medische privacy van burgers!ijke regels die nu voor zorgverzekeraars gelden, vinden wij te vaag en te algemeen. Die geven zorgverzekeraars de ruimte om zonder toestemming van burgers ongebreideld medische gegevens op te vragen, te bewaren en eventueel later weer te gebruiken. Het College bescherming persoonsgegevens zei dat in 2010 ook al, toen de wettelijke regels tot stand kwamen. Daar is toen echter niets mee gedaan.

Daarom roepen wij de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport op om serieus werk te maken van haar taak om de uitwisseling van medische gegevens tussen dokters en zorgverzekeraars in specifieke en deugdelijke regels in de wet op te nemen. En zolang die regels er niet zijn de bestaande regels in te trekken. Nederlanders kunnen er dan weer op vertrouwen dat er voldoende waarborgen zijn om medische informatie te beschermen.

Als de minister niet wil meewerken aan een oplossing, dan vragen wij de rechter haar daartoe te dwingen. Dan starten wij op 10 september een kort geding, waarin wij de rechter vragen om te bepalen dat de huidige regeling voor het uitwisselen van medische gegevens tussen zorgverzekeraars en zorgverleners niet van toepassing is zolang de minister niet een nieuwe, adequate regeling heeft gemaakt.

Lees de volledige brief aan de Minister.

RADAR – VERZEKERAARS EN PRIVACY

Doordat er zoveel gegevens aan de verzekeraar overhandigd moet worden, zijn behandelaars van mening dat het medisch beroepsgeheim systematisch wordt uitgehold.

Wat is een goede regeling?
Een goede regeling waarborgt de privacyrechten van burgers en het beroepsgeheim van zorgverleners. Zo’n regeling moet duidelijke en ondubbelzinnige criteria bevatten op grond waarvan inbreuk op de privacy is gerechtvaardigd. Dat geldt temeer bij medische persoonsgegevens. Niemand wil immers dat gevoelige gegevens over medische behandelingen op straat komen te liggen. Een regeling die daarop een uitzondering maakt, moet dus heel concreet en specifiek zijn.

De huidige regeling voldoet daar niet aan, op tenminste de volgende punten:

 • het beschrijft niet specifiek genoeg wat een zorgverzekeraar wanneer mag opvragen;
 • de regeling is zeer abstract geformuleerd en bevat geen concrete maatstaven en criteria; onduidelijk is wanneer gegevensverwerking precies “noodzakelijk” is en wanneer met een minder vergaand middel kan worden volstaan
 • de regeling biedt voor de burger niet de zekerheid dat niet meer gegevens worden verwerkt dan strikt noodzakelijk;
 • de controle over het beheer van gegevens is onduidelijk;
 • het geeft zorgverzekeraars de mogelijkheid om zorgverleners onder druk te zetten om gegevens te verstrekken door middel van het niet vergoeden van een behandeling;
 • onduidelijk is hoe lang en op welke manier zorgverzekeraars de gegevens mogen bewaren;
 • er ontbreekt een geschilleninstantie waaraan geschillen tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars over de uitvoering van zorgcontroles (en gegevensverwerking daarbij) kunnen worden voorgelegd.

Wat gaan de advocaten in deze zaak doen
We gaan eerst aan de minister vragen om – samen met ons en stakeholders in de zorg – aan een oplossing te werken en de huidige regels aan te passen. Die regels moeten duidelijker en concreter, zodat de privacy van burgers écht wordt gewaarborgd.

Als de minister niet wil meewerken aan een oplossing, dan zullen we de rechter vragen haar daartoe te dwingen. Dan starten wij een kort geding, waarin wij de rechter vragen de huidige regeling buiten werking te stellen totdat de minister een nieuwe, adequate regeling heeft gemaakt.

Als de rechter oordeelt dat de gegevensuitwisseling moet stoppen tot er nieuwe regels zijn, leggen we de druk bij de minister en zorgverzekeraars om een oplossing te vinden. Hopelijk betrekt de minister daarbij zorgverleners en belangenorganisaties. In overleg gaan op gelijke voet, daar geloven wij namelijk wél in. Zo komen we samen tot een oplossing.

Wat gebeurt er met uw donatie?
LEXSIGMA Healthcare verleent juridische assistentie bij deze zaak. De advocaten van LEXSIGMA zullen ook het kort geding voorbereiden en aanhangig maken, mocht het zover komen. Voor haar werkzaamheden vraagt LEXSIGMA een zogenaamde fixed fee van € 24.300,- (inclusief btw) voor haar werk in deze zaak. In deze prijs is verwerkt:

 • het risico van fixed fee (de zaak kan veel langer duren of kosten dan ingeschat)
 • alle tijd en kosten die in de afgelopen maanden al zijn geïnvesteerd
 • een forse korting op de standaardtarieven
 • de zogenaamde proceskosten tegenpartij (bij verlies van de rechtszaak)
 • de overige proceskosten zoals griffierechten en deurwaarderskosten

De voorstander van de zaak, Chantal van het Zandt (huisarts en bestuurslid VPHuisartsen) ontvangt geen vergoeding voor kosten. Stichting Crowdsuing ontvangt ook geen enkele vergoeding.

Indien de minister tegemoet komt aan de eisen voor 10 september, start er geen kort geding en worden alle donaties van iedereen teruggestort, minus de transactiekosten.

Bron: