JBZ versterkt in 2014 wederom zijn financiële positie

Peter Langenbach Stichting Vrienden JBZ Raad van Bestuur

Peter Langenbach
Stichting Vrienden JBZ
Raad van Bestuur

De Raad van Toezicht van het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) heeft dinsdag 26 mei de jaarcijfers over 2014 van dit ziekenhuis goedgekeurd. Het JBZ kijkt niet alleen terug op een goed financieel jaar, maar ook op een jaar waarin efficiënt en effectief is gewerkt aan de realisatie van een aantal belangrijke doelstellingen op het gebied van kwaliteit, veiligheid, openheid en innovatie. Met een behaald resultaat van € 10,9 miljoen versterkte het ziekenhuis wederom zijn financiële positie.

“Een mooi jaar, dat alle vertrouwen geeft voor 2015”, zegt Peter Langenbach, voorzitter van de Raad van Bestuur. “Maar niet alleen op financieel gebied presteerden we goed, zeker ook op het gebied van patiënttevredenheid (CQ index 8,3) en van medewerkertevredenheid realiseerden we mooie cijfers.”

Positieve bijstelling doel solvabiliteit
Met de toevoeging van het netto resultaat van € 10,9 miljoen over 2014 aan het eigen vermogen van het JBZ nam dit toe tot € 83,3 miljoen. De solvabiliteit steeg hierdoor van 13,9% naar 16,1%. Hiermee bereikte het JBZ nu al een belangrijke financiële doelstelling die in de strategie voor 2018 centraal stond: een solvabiliteit realiseren van minimaal 15%.

“Nu we dit doel al in 2014 hebben gehaald, stellen we onze doelen op dit gebied voor 2018 bij tot 20%”, zegt Peter Langenbach. “Het resultaat over 2014 was weliswaar lager dan dat van 2013 (€ 18,3 miljoen), maar dat hogere resultaat over 2013 was voor een belangrijk deel te danken aan een aantal bijzondere incidentele baten die er over 2014 niet meer waren. Per saldo hebben we dus financieel een heel mooi jaar gedraaid als je weet dat we in onze ‘normale’ meerjarenbegroting, opgesteld in 2011, nog uitgingen van een jaarresultaat van gemiddeld € 3,5 miljoen”, aldus Langenbach.

Medewerkers zorgen voor goede patiënttevredenheid
In 2014 heeft het JBZ voor het eerst zowel in voor- als in najaar ziekenhuisbreed deelgenomen aan de landelijke CQi meting (Consumer Quality-index). De CQi is de Nederlandse standaard voor het meten van patiëntervaringen en tevredenheid in de zorg. Gemiddeld wordt het JBZ met een ruime 8 beoordeeld (poliklinieken 8,3, verpleegafdelingen 8,2 en dagbehandeling 8,4).

“We vragen veel van onze medewerkers en zij geven ook erg veel. Allemaal om onze ambitie waar te maken”, aldus Peter Langenbach. “We investeren veel en dan vooral in verbetering van kwaliteit en veiligheid. Door betere kwaliteit krijgen we betere zorg en een verhoging van het aantal ongecompliceerd verlopende behandelingen. Dit leidt weer tot een grotere tevredenheid van patiënten en beheersing c.q. vermindering van de kosten. Alles grijpt op elkaar in, maar valt of staat met de inzet van onze medewerkers.”

Investeren in medewerkers en in innovatieve technieken
Langenbach: “Omdat we behoren en willen blijven behoren tot de top van de klinische ziekenhuizen in Nederland, investeren we ook veel in innovatieve behandelingen en operatietechnieken, waarmee we de zorg voor onze patiënten en de opleidingsmogelijkheden van artsen die zich hier komen specialiseren, verbeteren. Dat doen we in brede zin door optimaal geëquipeerd te zijn, maar ook op specifieke gebieden waarin we ons op medisch gebied kunnen onderscheiden, zoals minimaal invasieve (robot)chirurgie en ketenzorg. Eind april heeft het Jeroen Bosch Ziekenhuis zijn Da Vinci operatierobot vervangen door de nieuwste versie da Vinci Xi operatierobot. Het Jeroen Bosch Ziekenhuis is hiermee het eerste ziekenhuis in Nederland met deze operatierobot met dubbele console (werkeiland) voor opleidingsdoeleinden. Begin mei heeft het ziekenhuis bovendien vier operatiekamers uitgerust met 3D-beeldschermen.”

Efficiënt en effectief werken heeft effect
“Voor een groot deel zijn onze mooie cijfers toe te wijzen aan een betere kwaliteit van de zorg en een sterk verhoogde productiviteit per fte. Dit laat zien dat onze investering in kwaliteit zich nu ook uitbetaalt. Want een betere kwaliteit van zorg blijkt ook te leiden tot goedkopere zorg.”

“De aandacht voor een hogere solvabiliteit is noodzakelijk om voorbereid te zijn op risico’s voor de toekomst. Zo vindt er een verdere verschuiving van activiteiten van de tweede lijn naar de eerstelijnszorg plaats en zijn er kosten,gemoeid met de implementatie van het EPD-systeem.”

Ook liquiditeit in stijgende lijn
Naast de solvabiliteit laat ook de liquiditeit een positieve ontwikkeling zien: een stijging van 1,16 (2012), via 1,41 (2013) naar 1,60 (2014). “Daarmee scoren we boven het landelijk gemiddelde”, aldus Peter Langenbach. De bedrijfsopbrengsten over 2014 lieten een lichte daling zien van € 344,4 miljoen naar € 342,2 miljoen, vooral als gevolg van het wegvallen van opbrengsten uit overgangsregelingen. De bedrijfslasten namen toe met € 6,4 miljoen tot € 313,5 miljoen, mede door een stijging van de personeelslasten (toegenomen kosten verpleegkundigen en arts-assistenten, voorziening eenmalige CAO-uitkering in 2015 en hogere kosten WAO-premies). De financiële baten en lasten werden teruggebracht van € 19,0 miljoen tot € 17,8 miljoen, onder meer door aflossingen op langlopende leningen en daardoor lagere rentelasten.

Organisatorisch en inhoudelijk goed jaar
Zoals al aangegeven was 2014 niet alleen financieel een goed jaar maar werden ook op inhoudelijk en organisatorisch gebied goede vorderingen gemaakt. Het JBZ zette in op een viertal grote, organisatiebrede programma’s die grote invloed zullen hebben op het functioneren en de kwaliteit van de organisatie in de toekomst en in 2014 veel inspanning en energie vereisten van de medewerkers: de voorbereidingen op de invoering van het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD), verkrijging van de JCI-accreditatie (internationaal kwaliteitskeurmerk), capaciteitsmanagement en verpleegkundig leiderschap (op dit laatste onderwerp behoort JBZ tot de voorlopers in Nederland). De vorderingen binnen deze programma’s resulteerden in verbetering op het gebied van patiëntveiligheid, patiëntgerichtheid, efficiency, effectiviteit, tijdigheid en gelijkheid. Samen met het werken conform de kernwaarden van de organisatie: openheid, gastvrijheid, veiligheid en vernieuwend, levert dit een belangrijke bijdrage aan de realisatie van de missie en visie en aan het streven om één van de meest patiëntgerichte en patiëntveilige ziekenhuizen van Nederland te worden.

Samenwerken in de keten
Samenwerking in het netwerk van zorgpartners (ketenzorg) is een belangrijk element uit de missie en visie van het JBZ, zowel horizontaal (met andere ziekenhuizen) als verticaal (met zorgpartners in de 1e en 2e lijn). In 2014 zijn op dit gebied aanzienlijke vorderingen geboekt. Voorbeelden hiervan zijn: op het gebied van wetenschap, opleiding en zorgprocessen de samenwerking met het Radboud UMC te Nijmegen, met de ziekenhuizen in Tilburg (op het gebied van realisatie volumenormen oncologie), en de samenwerking tussen de JBZ Spoedeisende hulp en huisartsenpost HOV waardoor deze laatste zich medio juni vestigt in het JBZ.

2014: een bijzonder jaar
2014 was ook een bijzonder jaar voor de medisch specialisten door de oprichting van de Bossche Specialisten Coöperatie, waarin àlle medisch specialisten, zowel de vrijgevestigde als niet-vrijgevestigde, zich samengevoegd hebben. De BSC is de gesprekspartner voor de Raad van Bestuur voor kwaliteit van de zorg, samen richten zij zich op de verbetering van de kwaliteit en veiligheid.

En in 2014 vierde het JBZ zijn 12,5-jarig bestaan. Op een manier die hem past, door veel waardering uit te spreken voor de medewerkers en het ‘met elkaar beleven’ van dit jubileum.

Bijlage : Kerngegevens Jeroen Bosch Ziekenhuis 2014
Capaciteit (per ultimo 2014)                                                                        2014                                    2013
Aantal erkende bedden                                                                                          1.120                                    1.120
Gemiddeld aantal beschikbare bedden                                                          683                                       705
Gemiddelde bezettingsgraad                                                                        85,20%                                    88,00%

Personeel (per ultimo 2014)
Aantal personeelsleden in loondienst                                                       3.617                                    3.729
Aantal fte in loondienst                                                                                           2.688                                    2.778
Aantal medisch specialisten                                                                            257                                       247
Aantal fte medisch specialisten                                                                            223                                       205

Bedrijfsopbrengsten/-lasten (in miljoenen €’s)
Totaal bedrijfsopbrengsten                                                                            342,2                                    344,4
Totaal bedrijfslasten                                                                                             313,5                                    307,1
Financiële baten en lasten                                                                              –17,8                                    -19,0
Netto bedrijfsresultaat                                                                                               10,9                                    18,3

Financiële positie
Eigen vermogen (in miljoenen €’s)                                                                83,3                                    72,4
Solvabiliteit (in %)                                                                                               16,1                                       13,8
Liquiditeit                                                                                                                 1,60                                    1,41

Productie
Aantal geopende diagnose-/behandelcombinaties                  417.868                  427.284
Gemiddelde verpleegduur klinische opnamen (dagen)                     5,5                                         5,7

Expertisecentra

  • Kinderobesitas
  • Primaire afweerstoornissen
  • Multiple sclerose
  • (robotondersteunende) Minimaal invasieve urologische chirurgie
  • Artrose van de duim


Jeroen Bosch Ziekenhuis

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis is een groot opleidingsziekenhuis in de regio ‘s-Hertogenbosch en de Bommelerwaard. De wortels van het ziekenhuis gaan terug tot 1274. In 2011 is een nieuw ziekenhuis betrokken in ‘s-Hertogenbosch waar een breed palet van voortreffelijke zorg wordt geboden. Daarbij staan vier kernwaarden centraal: veilig, gastvrij, open en vernieuwend. Met ruim 240 medisch specialisten, verdeeld over 29 specialismen, is het Jeroen Bosch Ziekenhuis een topklinisch centrum voor acute en specialistische medische, verpleegkundige en paramedische zorg. Als opleidingsziekenhuis levert het een belangrijke bijdrage aan de opleiding van artsen, medisch specialisten, verpleegkundigen en andere zorgverleners in Nederland. Bijzondere aandachtsgebieden zijn minimaal invasieve (robot)chirurgie en ketenzorg. Samenwerken met zorgpartners in de regio en in de zorgketen staat bij het Jeroen Bosch Ziekenhuis bovenaan. ‘Werken uit het hart’ is het devies bij het streven het meest patiëntveilige en patiëntgerichte ziekenhuis van Nederland te zijn.

Redactie Medicalfacts / Alida Budding - Hennink

Samen met mijn dochter Janine Budding verzorg ik dagelijks het online medisch nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant is. De rol en beleving van patiënt & Healthy Ageing, zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik heb jarenlang ervaring in diverse functies in thuiszorg.

Recente artikelen