Openbaar conceptrapport Uranium and its compounds

GezondheidsraadDe Gezondheidsraad heeft een conceptrapport openbaar gemaakt waarin de Commissie Classificatie van reproductietoxische stoffen van de raad de reproductietoxische eigenschappen beoordeelt van uranium en zijn verbindingen.

De voorzitter van de Gezondheidsraad biedt de gelegenheid om inhoudelijk commentaar te leveren op dit conceptrapport. Het conceptrapport is onder meer voorgelegd aan de Subcommissie Grenswaarden stoffen op de werkplek van de Sociaal-Economische Raad en aan deskundigen uit kringen van werkgevers-  en werknemersorganisaties. Ook andere belangstellenden kunnen commentaar leveren op het conceptrapport. U kunt uw commentaar tot 2 november 2015 richten aan: mw. dr.ir. P.W. van Vliet (draftOSH@gr.nl), Gezondheidsraad, Commissie Classificatie van Reproductietoxische Stoffen, Postbus 16052, 2500 BB Den Haag. De commissie betrekt het ontvangen commentaar bij het vaststellen van de definitieve adviezen.

De definitieve adviezen zullen worden aangeboden aan de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

De ontvangen commentaren en de reacties van de commissie hierop worden bij het uitbrengen van het definitieve advies openbaar gemaakt via de website van de Gezondheidsraad (www.gezondheidsraad.nl

Bron: Gezondheidsraad