Ook IJsselland Ziekenhuis en St. Anna ontvangen keurmerk Seniorvriendelijk Ziekenhuis

1115008 KBO_logo SvZ2015IJsselland Ziekenhuis senior vriendelijk ziekenhuis
Op 7 september 2015 heeft het IJsselland Ziekenhuis het keurmerk senior vriendelijk ziekenhuis ontvangen. Dit betekent dat het ziekenhuis de organisatie van de zorg heeft aangepast aan de wensen en behoeften van kwetsbare ouderen. Het keurmerk is een initiatief van de samenwerkende ouderenorganisaties Unie KBO, PCOB, NOOM en NVOG. Zij willen dat de zorg voor ouderen overal goed is geregeld.

Zorg voor ouderen in het IJsselland
Ouderenzorg is sinds 2012 een belangrijk aandachtsgebied van het IJsselland ziekenhuis. Het ziekenhuis heeft een eigen keurmerk ‘seniorvriendelijke (verpleeg)afdeling’ ontwikkeld. Dit interne keurmerk konden afdelingen verdienen wanneer zij aan de criteria voldeden die gebaseerd zijn op de landelijke criteria van een senior vriendelijk ziekenhuis zoals het screenen op kwetsbaarheid, de inzet van het geriatrieteam en continuïteit van zorg.

Het ziekenhuis heeft zich in 2014 en 2015 sterk gemaakt om gezamenlijk met alle ketenpartners het zorgpad kwetsbare ouderen te ontwikkelen. Al op de spoedeisende hulp (SEH) wordt bij ouderen nagegaan of er signalen zijn van kwetsbaarheid. Als het nodig is, wordt daarom op de SEH een speciaal ouderenteam (geriatrieteam) ingeschakeld.
Voor goede zorg bij ontslag uit het ziekenhuis heeft het IJsselland structureel overleg met de negen grootste verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorgorganisaties in de regio, de omliggende gemeenten en welzijnsorganisaties.

Adviesgroep ouderen
Jaarlijks worden zo’n 8000 ouderen (70-plussers) opgenomen in het IJsselland Ziekenhuis. Omdat het IJsselland veel waarde hecht aan het advies van de oudere patiënten, die gebruik maken van de zorg, heeft het ziekenhuis een adviesgroep ouderen opgericht in 2014. Deze groep komt elke vier maanden bijeen om over verschillende thema’s te spreken met professionals in het ziekenhuis. De leden van deze groep zijn veelal boven de 75 jaar en adviseren gevraagd en ongevraagd over inrichting, maaltijden, medicatie en informatievoorziening, onderzoek in het kader van seniorvriendelijkheid en over nazorg.

Het afgelopen jaar is het merendeel van de ziekenhuizen in Nederland getoetst op 15 kwaliteitsaspecten die specifieke zorgbehoeften en wensen van ouderen betreffen. 55 Ziekenhuizen hebben het keurmerk ontvangen.

St. Anna ontvangt keurmerk Seniorvriendelijk Ziekenhuis
Deze week heeft het St. Anna Ziekenhuis het keurmerk Seniorvriendelijk Ziekenhuis ontvangen. Dat betekent dat de zorg in het ziekenhuis goed is afgestemd op de groeiende doelgroep ouderen. Zo is er een team geriatrie aanwezig en is er één aanspreekpunt voor vragen. Tevens wordt veel aandacht besteed aan goede afstemming met familie en mantelzorgers en aan een effectieve informatieoverdracht naar bijvoorbeeld huisarts en thuiszorg.

Dit keer is aan 55 van in totaal 120 ziekenhuislocaties het keurmerk Seniorvriendelijk Ziekenhuis toegekend. Het keurmerk is ontwikkeld door de gezamenlijke ouderenbonden met als doel de zorg voor ouderen te verbeteren. Ouderen vormen de grootste groep patiënten. Ze hebben vaak meerdere aandoeningen tegelijkertijd en lopen ook meer risico op bijkomende klachten als gevolg van een ziekenhuisopname wanneer de zorg niet goed is afgestemd op hun behoeften.

Wat merkt de patiënt?
Seniorvriendelijke ziekenhuizen moeten voldoen aan 15 kwaliteitsaspecten, die in afstemming met (medisch) adviseurs uit de praktijk zijn opgesteld. De kwaliteitsaspecten zijn gericht op beleid, inhoud en processen van zorg en fysieke omgeving, zoals bijvoorbeeld toegankelijkheid, bewegwijzering, gastvrije ontvangst en inrichting van het ziekenhuis. Wat merkt de oudere patiënt, naast deze zaken, nog meer van het keurmerk? Ouderen kunnen, als zij dat willen, onderzoeken zoveel mogelijk op één dag laten inplannen. Wanneer nodig, mogen hun naasten blijven overnachten in het ziekenhuis en er zijn gastvrouwen of –heren aanwezig om hen te helpen en begeleiden. Vanuit de diverse specialismen wordt bovendien goed gekeken naar risicofactoren bij de oudere patiënt en hier wordt aandacht aan besteed in samenspraak met de patiënt zelf en met familie en mantelzorgers.

Op de website www.seniorvriendelijkziekenhuis.nl/keuzewijzer/ staan de scores op alle criteria.