IGZ start pilot digitale Bopz-meldingen

Binnenkort start de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna: IGZ) met een pilot waarmee meldingen die vallen binnen de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Bopz) digitaal kunnen worden ingediend via de website igz.nl. De bestaande wettelijk vastgestelde formulieren voor ‘dwang’ en ‘middelen en maatregelen’ en andere meldingen in het kader Wet Bopz zijn gedigitaliseerd.

Wanneer gaat de pilot digitaal melden Bopz van start?
In het najaar gaat de pilot van start met ongeveer 12 instellingen. De uitkomsten hiervan gebruikt de IGZ voor verbeteringen in de werkwijze. Uiterlijk januari 2016 zullen de digitale formulieren voor alle instellingen, rechtbanken en onafhankelijke klachtencommissies beschikbaar zijn. Vanaf dat moment kunt u uw meldingen op grond van de wet Bopz digitaal doen.
Wat is het verschil tussen het digitale formulier en het papieren formulier?

In het digitale formulier wordt de gebruiker alleen om de benodigde en wettelijk verplichte informatie en het vestigingsnummer gevraagd. Dit laatste zodat de IGZ vast kan stellen welke instelling de melding verricht en om te voorkomen dat er verwisseling plaatsvindt.

Hoe zit het met de beveiliging?
De informatiesystemen van de IGZ zijn geschikt voor verwerking van privacy gevoelige informatie tot en met risicoklasse 2 (grote hoeveelheden zeer persoonlijke informatie). Met de invoer van digitale formulieren, zal de informatiestroom veiliger worden doordat externe partijen, zoals PostNL en (onveilig) webverkeer via email uitgesloten wordt. De communicatie tussen de indiener van de melding en de IGZ is hiermee beter beveiligd dan voorheen.

Hoe onderteken ik de digitale formulieren?
Met de digitalisering van het formulier vervalt voor de geneesheer-directeur ook de mogelijkheid om het formulier fysiek te ondertekenen.

De geneesheer-directeur is en blijft inhoudelijk verantwoordelijk voor het doen van de melding, maar kan binnen de instelling een of meerdere medewerkers machtigen om namens hem of haar de melding digitaal te doen. Uit de machtiging blijkt waarvoor de medewerker precies gemachtigd is. Verder is de machtiging voorzien van een dagtekening en de namen en handtekeningen van de genees¬heer-directeur en de betrokken medewerker. De instelling bewaart de machtiging, zodat zij deze op aanvraag van de IGZ kan tonen.

Bron: IGZ