Vernieuwde MDL-complicatieregistratie

Vanaf 1 januari 2016 is de vernieuwde complicatieregistratie van de NVMDL, de Dutch Registration of Complications in Endoscopy (DRCE), gereed. Met dit register vervalt de huidige dubbelregistratie van complicaties voor het bevolkingsonderzoek darmkanker en is eenduidige registratie geborgd.

Het bevolkingsonderzoek darmkanker streeft van meet af aan naar een zogenoemde ‘registratie aan de bron’, oftewel een eenmalige vastlegging van gegevens. Bij de start van het bevolkingsonderzoek was het niet opportuun de relevante gegevens uit het toenmalige NVMDL register te gebruiken.

Mede door de ophanden zijnde vernieuwing van dit register. Om te borgen dat ook vanuit het bevolkingsonderzoek complicaties gemonitord konden worden, creëerde het RIVM een complicatieregistratie module in ScreenIT. Hiermee ontstond een dubbele registratielast voor MDL-artsen.

DRCE
De DRCE is een webbased kwaliteitsregistratie, geïnitieerd door de NVMDL. Het doel van deze registratie is om in een veilige omgeving endoscopie gerelateerde complicaties te registreren en regelmatig spiegelinformatie aan de deelnemende centra terug te koppelen. Het koppelen van spiegelinformatie aan landelijke cijfers moet tot een kwaliteitsimpuls binnen de beroepsgroep leiden. Vanuit het DRCE worden gegevens over complicaties binnen het bevolkingsonderzoek darmkanker uitgeleverd aan de partij die in opdracht van het RIVM jaarlijks de voortgang van het bevolkingsonderzoek monitort. Tevens zullen deze gegevens periodiek beschikbaar worden gesteld voor de audits van de screeningsorganisaties. Vanzelfsprekend wordt bij deze gegevenslevering voldaan aan de wettelijke privacy voorschriften.
Verplicht karakter

De DRCE vervangt de registratie van complicaties in ScreenIT. Endoscopisten zijn vanuit het RIVM verplicht om de complicaties die optreden tijdens of vlak na een bevolkingsonderzoek coloscopie in de DRCE te registreren. In ScreenIT worden zo spoedig mogelijk de relevante instellingen voor de handmatige invoer van complicaties aangepast waardoor het niet meer mogelijk is om complicatiegegevens in ScreenIT vast te leggen. In de tweede helft van 2016 zal tevens, met de update van de minimale dataset, het coloscopieverslag zodanig worden aangepast dat het veld complicaties vervalt. Eventuele complicaties als gevolg van een coloscopie in december kunnen in januari nog in ScreenIT worden ingevoerd.
Reikwijdte register

De DRCE moet voor alle MDL-artsen én andere scopiërende specialisten gaan gelden. De relevante beroepsgroepen zijn hierover nog met elkaar in gesprek. Vanaf 1 januari 2016 starten de MDL-artsen met de DRCE-registratie. De niet-MDL-artsen kunnen vooralsnog de complicaties in ScreenIT blijven registreren. Zodra duidelijk is dat ook zij complicaties in de DRCE kunnen registeren, zullen zij hier nader over worden geïnformeerd. De MDL-artsen zijn per brief in december al geïnformeerd over het register en de procedure voor aanmelding. Op de website www.clinicalaudit.nl/drce is meer informatie te vinden over de registratie en de aanmeldprocedure.
Bron: RIVM