EPD-systemen gaan artsen assisteren

Array

Als het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) van patiënten compleet zou zijn, dan zouden deze systemen artsen kunnen helpen om betere zorg te leveren. Op basis van die patiëntgegevens en van ingebouwde beslisbomen en resultaten van wetenschappelijk onderzoek kunnen die systemen mogelijk zelfs een betere behandeling (zorgpad) voorstellen dan de dokter zou doen zonder die systemen.

Gartner-model
Het Amerikaanse adviesbureau Gartner heeft een zogenaamd volwassenheidsmodel ontwikkeld dat de bekende EPD-systemen heeft beoordeeld. Volgens Gartner evolueren de EPD-systemen langs vijf stadia, van heel eenvoudige systemen tot zeer geavanceerde systemen die zelfs de behandelende artsen kunnen aansturen.

Gartner-beoordeling-EPD-Systemen-

De vijf systemen die Gartner onderscheidt zijn:

  • Generation 1 systemen (Collector). Dit zijn registrerende systemen die het mogelijk maken om alle gegevens van een patiënt te bekijken. Vroeger moest men inloggen in meerdere systemen om al deze gegevens te zien te krijgen.
  • Generation 2 systemen (Documenter). Deze systemen kunnen niet alleen ingezien worden, maar geven artsen e.d. ook de mogelijkheid om gegevens over bijvoorbeeld de behandeling toe te voegen op de werkplek.
  • Generation 3 systemen (Helper) hebben de technische mogelijkheid om ‘evidence-based medicine’ aan te bieden aan de dokter tijdens het spreekuur en de behandeling. Ze kunnen meerdere medische specialismen tegelijk bedienen.
  • Generation 4 systemen (Colleague) worden pas verwacht vanaf 2018. Deze systemen hebben meer geavanceerde decision support en zorgpaden ingebouwd. Door de explosie van data zullen systemen vanaf generation 4 vooral anders omgaan met gegevens (big data).
  • Generation 5 systemen. Deze zijn nog niet beschreven, omdat Gartner denkt dat niemand geïnteresseerd is in functionaliteiten die pas over meer dan 10 jaar beschikbaar komen.

Daadwerkelijk gebruik
Het zogenaamde volwassenheidsmodel van Gartner gaat over de mogelijkheden van softwaresystemen. Dit in tegenstelling tot andere volwassenheidssystemen, zoals het EMRAM-model van HIMSS, een 7 stages-model voor ziekenhuizen, of de ICT-ladder voor huisartsen. Deze modellen meten het daadwerkelijke gebruik van geavanceerde functies (adoption and use) door zorginstellingen.

Huidige situatie
De huidige systemen scoren, volgens Gartner, niet hoger dan stage 3 op het Gartner-model. Uit een onderzoek van mijn promovendus Rube van Poelgeest blijkt dat EPD-systemen in Nederlandse ziekenhuizen voornamelijk 2 scoren op het EMRAM model van HIMSS. En volgens een pilot bij huisartsen met de ICT-ladder scoort geen enkele huisartsenpraktijk hoger dan 1.5.

Toekomstperspectief
Vooralsnog zijn de huidige Nederlandse systemen dus vooral goed in het registreren en documenteren van de behandeling van patiënten. Gartner verwacht dat EPD-systemen artsen pas vanaf 2018 artsen daadwerkelijk op niveau kunnen bijstaan. Het duurt dus nog wel even voordat de computer beter wordt dan de dokter.

Wanneer denk jij dat EPD-systemen artsen daadwerkelijk kunnen gaan assisteren? En wat is daarvoor nodig?

Guus Schrijvers

Guus Schrijvers, Oud-Hoogleraar Public Health & Gezondheidseconoom

Guus Schrijvers (getrouwd met Els Zwaan, drie kinderen) werd op 24 juni 1949 geboren in Amsterdam als zesde kind in een katholiek onderwijzersgezin. Na het gymnasium B diploma behaald te hebben(1967) ging hij in Amsterdam economie studeren. Hij studeerde cum laude af (1973) bij prof. Wim Duisenberg op de na-oorlogse conjunctuurgolven en bij prof. Joop Hattinga Verschure op zelfzorgafdelingen in ziekenhuizen. In 1980 promoveerde hij in Maastricht op het onderwerp regionalisatie en financiering van de Engelse, Zweedse en Nederlandse gezondheidszorg. Een stelling uit zijn proefschrift werd zijn levensmotto: wie de kleine structuren niet eert, maakt de grote structuren verkeerd.

Hij promoveerde bij de grondlegger van de Nederlandse gezondheidseconomie prof. Lou Groot en bij genoemde Hattinga Verschure. Van 1974 -1984 was Schrijvers lid van de Gemeenteraad van Utrecht voor de Partij van de Arbeid. Hij ‘deed’ daar portefeuilles zoals Volksgezondheid, Welzijn, Cultuur en Financiën. Op 1 juni 1987 werd Schrijvers samen met prof. Joop van Londen hoogleraar Public Health bij de Medische Faculteit Utrecht. Dat betekende voor hem een switch van macro onderwerpen zoals de inrichting van het verzekeringsstelsel naar kleinschalige projecten zoals educatie van diabetespatiënten.

Uit een interview uit 1987 komt het citaat: ‘als de faculteit mij vraagt voor deze leerstoel, wil ik wat betekenen voor de faculteit. Dan geef ik de macro-onderwerpen op.’ Samen met Van Londen richtte hij zich in 1987 op innovaties in de thuiszorg en op ketenzorg bij chronische zieken. Later zou het die activiteiten onder de vlag disease management bundelen. Tien jaar kwam de belangstelling voor ketens in de spoedzorg erbij. Zijn kennis op dit terrein bundelde hij in het boek Moderne Patiëntenzorg in Nederland, dat hij in 2002 samen met de plaatsvervangend hoofdinspecteur drs. Nico Oudendijk voor de gezondheidszorg schreef.

Vanaf het eerste begin had het bevorderen van het onderwijs in de Sociale Geneeskunde en de Volksgezondheid zijn grote aandacht. Toen Van Londen en hij begonnen was er helemaal niets op dit terrein. Schrijvers: ‘Een grote triomf ervoer ik op 2 april 1994 toen na zeven jaar trekken en duwen de eerste medische studenten bij een GGD en een Arbodienst een verplicht co-schap Sociale Geneeskunde liepen.’

In 1999 kwam een nieuw curriculum voor de medische studenten tot stand. Tropenjaren volgden tot 2006 voor hem en zijn collega dr. Gerdien de Weert om alle uitbreidingen van het sociaal geneeskundige onderwijs bij te benen. Zijn collegestof bundelde hij in 1997 en na verschillende drukken in 2002 in het boek Een kathedraal van Zorg en in de Engelse variant daarvan Health and Health Care in the Netherlands.

Per 1 juli 2007 gaan de onderzoeksactiviteiten van Schrijvers over in de Unit Innovaties in de Zorg binnen het Julius Centrum, dat hij in 1996 met collega prof. Rick Grobbee oprichtte. Zijn aandacht blijft liggen bij Disease Management en Spoedzorg. Schrijvers: ‘Ik begrijp nog steeds niet helemaal hoe die kleine structuren binnen Disease management en spoedzorg precies functioneren. Er is tegenwoordig ook veel uitwisseling met collega’s in Noord Amerika en elders in Europa. Dat verrijkt het inzicht in hoge mate. Elk land is op dit terrein een laboratorium voor een ander land..Voorlopig heb ik mijn handen vol aan de nieuwe Unit. Toch zou ik nog twee boeken willen schrijven.Het ene krijgt als titel, De gemoderniseerde kathedraal van zorg. Het tweede boek moet gaan over ondernemersschap en gelijke toegang tot de zorg. Beide zijn belangrijk maar o zo moeilijk te combineren. Hierbij zou ik de kennis van macro econoom weer kunnen gebruiken.’

Als oud hoogleraar Public Health en gezondheidseconoom bij het UMC Utrecht. geeft hij met zijn nieuwe boek ‘Zorginnovatie volgens het Cappuccinomodel.’ zijn visie hoe de gezondheidszorg eruit zou kunnen zien in een maatschappij met schaarste aan zorg. Het boek is bestemd voor het middenkader van zorgorganisaties. Naast schrijver van boeken en artikelen over de gezondheidszorg is Guus lid van enkele stuurgroepen en begeleidingscommissies en geef ik lezingen en workshops.

Guus Schrijvers is voor voordrachten, dagvoorzitterschappen, interviews en onderzoeksopdrachten te bereiken via [email protected] en telefonische via zijn secretaresse Annet Esser op telefoonnummer 030 250 9359.

Recente artikelen