Taskforce Oncologie geeft richting en faciliteert

0
2619

Er zijn in Nederland verschillende bewegingen gaande in de lijn van het Koersboek oncologische netwerkvorming dat eind vorig jaar verscheen. De Taskforce Oncologie zet zich de komende periode in op een aantal specifieke thema’s om de vorming van -tumorspecifieke – CCN’s verder te stimuleren. De Taskforce neemt landelijke partijen mee in de CCN-koers en zet erop in eventuele knelpunten die naar voren komen uit de CCN-monitor te helpen oplossen.

De taskforce informeert het oncologisch veld over de randvoorwaarden waaraan – tumorspecifieke – CCN’s zouden moeten voldoen. De basis hiervoor is beschreven in het Koersboek. Op onderdelen zal mogelijk uitwerking van randvoorwaarden en criteria plaatsvinden dan wel worden accenten gelegd. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het belang van transmurale zorgpaden en de centrale rol van de multidisciplinaire overleggen binnen de netwerken. Tegelijk wordt er een monitor ontwikkeld, met het oog op inventarisatie van bestaande tumorspecifieke netwerken in relatie tot de mate waarin deze al voldoen aan een beperkt aantal CCN-criteria. Niet alleen wordt er een selectie gemaakt qua criteria die in kaart worden gebracht, hetzelfde geldt voor de te inventariseren tumorsoorten. Daarbij zal ook worden meegenomen tegen welke knelpunten zorgaanbieders aanlopen bij CCN-vorming

Verbetering transmurale informatievoorziening
Een belangrijke randvoorwaarde voor samenwerking binnen CCN’s, is transmurale informatievoorziening. Zo moet er binnen oncologische netwerken bij elke relevante zorgverlener op elk moment helderheid zijn over het behandelplan, status van de behandeling en hoofdbehandelaarschap. Dit vraagt een passende infrastructuur. De taskforce buigt zich over uitgangspunten en doelen waaraan de informatievoorziening binnen de oncologische netwerken moet voldoen en die moeten worden meegenomen bij de inrichting van de infrastructuur.

Reductie van variatie in uitkomsten
De taskforce vindt het van belang dat er een systeem wordt ontwikkeld en geïmplementeerd voor continue kwaliteitsverbetering op netwerk-niveau. Het belang van transparantie over zorguitkomsten staat centraal. Hiermee wordt ook ingezet op het belang te rapporteren op CCN-niveau. Continue kwaliteitsverbetering moet structureel ingebed raken in de CCN’s. De taskforce zal hier in de loop van het jaar nader op inzoomen.

Naar regionale oncologienetwerken
Vanwege de sterke inhoudelijke raakvlakken tussen het Citrien-programma Naar oncologienetwerken en de agenda van de Taskforce Oncologie zullen beide initiatieven zich aan elkaar verbinden en zal de taskforce als sparring partner optreden van de aan het Citrien-programma verbonden stuurgroep.

Bron: NFU