RIVM: toepassing van rubbergranulaat op kunstgrasveld zal niet leiden tot gezondheidsrisico’s

Array

Het RIVM begrijpt de onrust die is ontstaan naar aanleiding van de uitzending van Zembla over de veiligheid van het sporten op kunstgrasvelden. Op basis van de bestudeerde informatie verwacht het RIVM niet dat de toepassing van rubbergranulaat op kunstgras zal leiden tot risico’s voor de gezondheid. Er is nu geen reden om te stoppen met sporten op deze velden.

Op verzoek van het ministerie van VWS is in januari 2016 nog eens kritisch naar de studie-opzet van de bij Zembla omstreden IndusTOX studie gekeken. Het RIVM concludeert dat er PAKs uit rubbergranulaat kunnen vrijkomen, er zijn echter geen aanwijzingen dat dit leidt tot een gezondheidsrisico voor de sporter. Wel heeft het RIVM aanbevolen aan het Ministerie om alle nieuwe informatie te evalueren. Het is dan ook goed dat het European Chemical Agency (ECHA) in opdracht van de Europese Commissie onderzoek doet naar de risico’s van rubbergranulaat. De uitkomsten hiervan worden begin 2017 verwacht.

Vragen van Zembla aan RIVM m.b.t. uitzending over rubbergranulaat (5-10-2016)

Het RIVM was in 2006 deelnemer in de begeleidingscommissie van een onderzoek naar mogelijke gezondheidsgevaren van het gebruik van rubbergranulaat in kunstgrasvelden door het bureau Intron. Onderdeel van dit onderzoek was een urineonderzoek onder zeven voetballers, uitgevoerd door het bureau Industox. Over de waarde van dit onderzoek is later discussie ontstaan. Zijn er binnen het RIVM destijds twijfels geweest over opzet en aard van het Industox-onderzoek? Zo ja, zijn die twijfels ook geuit naar de betrokken autoriteiten (met name de ministeries van VWS en VROM)?
Ja, er zijn twijfels geuit over dit onderzoek, omdat niet alle meetresultaten zijn meegenomen. Wij denken echter niet dat hierdoor de uiteindelijke conclusies met betrekking tot de gezondheidsrisico’s van blootstelling aan PAK’s uit rubbergranulaat beïnvloed is. Dit is in februari 2007 gecommuniceerd aan het ministerie van VROM. Deze brief toegevoegd als bijlage 1.

Gezondheidsrisico’s

Het RIVM stelt op haar website (onder de rubriek ‘Alle veelgestelde vragen over rubbergranulaat’ ): ‘het RIVM heeft eerder geconcludeerd dat er bij het sporten met rubberkorrels ingestrooide kunstgrasvelden geen gezondheidsrisico is te verwachten door blootstelling aan PAKs en weekmakers’. Is deze conclusie mede gebaseerd op het eerder genoemde Industox-onderzoek? Is er sinds 2006 door of met medewerking van het RIVM nog nader onderzoek naar die gezondheidsrisico’s gedaan?
Deze conclusies zijn inderdaad mede gebaseerd op het Industox-onderzoek. Het RIVM heeft sindsdien geen nader onderzoek gedaan naar gezondheidsrisico’s van blootstelling aan PAK’s uit rubbergranulaat. Wel is op verzoek van ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport advies uitgebracht naar aanleiding van de opmerkingen van professor Berger. Zie bijlage 2.

CARACAL-commissie

Het RIVM is als vertegenwoordiger van Nederland lid van de zogenaamde CARACAL-commissie. Nederland heeft begin december 2015 in deze commissie betoogd dat rubbergranulaat gemaakt van oude autobanden, als een ‘artikel’ zou moeten worden beschouwd en derhalve onder de REACH-regeling inzake PAK’s zou moeten vallen, die per 1 januari 2016 van kracht is geworden. Op 13 januari 2016 heeft Nederland haar standpunt in deze kwestie gewijzigd en betoogd dat het rubbergranulaat als een ‘mengsel’ zou kunnen worden beschouwd. Gesteld is dat dit is gebeurd ‘om pragmatische redenen’. Kunt u uitleggen waarom dit standpunt is gewijzigd en wat die ‘pragmatische redenen’ zijn?
Het RIVM neemt deel aan de CARACAL vergaderingen als adviseur van de ministeries van Infrastructuur en Milieu en Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Deze vraag hoort daarom niet bij het RIVM thuis. Voor antwoord op deze vraagt dient u deze te stellen aan het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Blootstelling

‘Aangezien in de discussie over de interpretatie van de EU Verordening 1272/2013 een Duits onderzoek werd aangehaald dat niet gebaseerd was op metingen, maar op irreële aannames ten aanzien van frequentie en duur van huidcontact, hebben wij het ministerie van VWS inderdaad verzocht om het RIVM opdracht te geven om onderzoek te doen naar de werkelijke blootstelling aan infill/tegels. Wij zijn nu in afwachting van dat onderzoek.’

REACH-normen

Bedoelt de VACO hier hetzelfde onderzoek, of is er nog een ander onderzoek door het RIVM gaande? De VACO suggereert hier namelijk dat de uitslag van het onderzoek zou kunnen zijn dat de REACH-normen als ‘te streng’ zouden kunnen worden beoordeeld. En dit zou dan kennelijk niet aleen voor de rubber tegels gelden, maar ook voor het rubbergranulaat.
Voor zover ons bekend is dit onderzoek uitgevoerd op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en niet op verzoek van VACO. Het gaat hierbij inderdaad om het al eerder besproken onderzoek naar valdempingstegels waar we vrijdag 2 september jl. telefonisch over hebben gesproken en waarvan wij de resultaten eind dit jaar/begin 2017 verwachten.


Bron: RIVM

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel ben doe ik een Master toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Recente artikelen