Meer mogelijkheden om te experimenteren met innovaties

0
828

Vernieuwende oplossingen in de zorg moeten een kans krijgen. Daarom kunnen zorgaanbieders, zorgverzekeraars en zorgkantoren vanaf 1 januari 2017 onder voorwaarden twee jaar langer experimenteren met zorg die niet past binnen de bestaande zorgprestaties.

Om ook in de toekomst verzekerd te zijn van kwalitatief goede en betaalbare zorg zijn innovaties van groot belang. De meeste innovaties kunnen binnen de bestaande regels worden gefinancierd. Voor sommige nieuwe ontwikkelingen geldt dat echter niet. De beleidsregel Innovatie voor kleinschalige experimenten maakt het mogelijk om deze innovaties toch in de praktijk uit te proberen. De beleidsregel biedt per 1 januari 2017 meer mogelijkheden om te experimenteren.

Maximaal twee jaar verlenging

Tot nu toe kon men maximaal drie jaar kleinschalig experimenteren. Deze periode bleek soms te kort om het experiment goed te kunnen uitvoeren. Daarom kan vanaf 1 januari 2017 een experiment met maximaal twee jaar worden verlengd. Voorwaarden voor de verlenging zijn dat:

  • het experiment nog onvoldoende uitkomsten geeft voor een besluit over het al dan niet inbedden in de reguliere bekostiging;
  • de onderzoeksopzet en het type onderzoek om een langere onderzoeksduur vragen.

Om op tijd te kunnen bepalen of de innovatie kans heeft op een reguliere zorgprestatie of verlenging van de experimenteerfase, vervroegen we de eindevaluatie. Deze vindt voortaan zes maanden in plaats van twaalf weken voor de afloop van het experiment plaats. Hierdoor weten deelnemers aan een experiment eerder en beter waar zij aan toe zijn.

Aansluiten bij een lopend experiment

Als een experiment is afgelopen, kan het tijdelijk in stand worden gelaten voor de periode dat de NZa een reguliere zorgprestatie ontwikkelt. Tot nu toe mochten nieuwe deelnemers in die periode niet aansluiten bij het experiment. Vanaf 1 januari 2017 mag dit echter wel. Hierdoor kunnen verzekerden van zorgverzekeraars die niet deelnamen aan het experiment toch al toegang krijgen tot de innovatie.

Uitbreiding met forensische zorg

De forensische zorg valt vanaf 1 januari 2017 ook onder de beleidsregel Innovatie. Dit geeft de zorginkoper en zorgaanbieders in de forensische zorg ruimte om meer aan innovatie te doen en nieuwe ideeën in een experiment te kunnen toetsen.

Bron: NZa