Wijzigingen Raad van Toezicht Jeroen Bosch Ziekenhuis

0
820

Bij de start van het nieuwe jaar is mede op voordracht van de Cliëntenraad toegetreden tot de Raad van Toezicht van het Jeroen Bosch Ziekenhuis mevrouw drs. S.M. (Sandra) Mulder. Zij volgt hiermee mevrouw Mariet Paes op wiens maximale zittingstermijn is verstreken. Binnen de Raad van Toezicht treedt zij toe tot de auditcommissie Kwaliteit en Veiligheid. De Raad van Toezicht en Raad van Bestuur zijn blij met haar toetreding.

Sandra Mulder studeerde geneeskunde aan de Rijksuniversiteit Leiden en specialiseerde zich tot anesthesioloog. Tot 2012 was zij in deze hoedanigheid werkzaam in het Ziekenhuis Leyenburg (nu HagaZiekenhuis) en het HMC Bronovo in Den Haag. In 2013 stapte zij over naar de Inspectie voor de Gezondheidszorg waar zij tot 2016 de functies senior inspecteur en vervolgens voorzitter van het Meldingen Overleg bekleedde. Vanaf 2016 koos zij ervoor als zelfstandige verder te gaan en adviseert zij in diverse ziekenhuistrajecten. Daarnaast was zij tot 1 januari 2018 lid van de Cliëntenraad van Rijndam Revalidatie in Rotterdam waar haar aandachtsgebied kwaliteit en veiligheid was.

Sandra Mulder heeft een aantal nevenfuncties waaronder lid van de Raad van Toezicht in Gelre Ziekenhuizen (Apeldoorn/Zutphen) en in de St. Maartenskliniek in Nijmegen.

Mevrouw dr. M.J.H. Paes

Mariet Paes is 8 jaar als lid (gedurende 4 jaar als vice voorzitter) van de Raad van Toezicht betrokken geweest bij het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Zij had binnen haar portefeuille Kwaliteit en Veiligheid speciale aandacht voor maatschappelijke ontwikkelingen en voor de relatie met externe stakeholders.  Ook had zij zitting in de selectie- en benoemingscommissie van de Raad van Toezicht. Mariet Paes is de afgelopen 8 jaar zeer betrokken geweest bij het Jeroen Bosch Ziekenhuis en heeft een waardevolle bijdrage geleverd.

De heren drs. P.M.J Beckers en drs. H.H.J Bol
Peter Beckers en Herman Bol zijn per 1 januari 2018 herbenoemd voor een periode van 4 jaar. Peter Beckers blijft de voorzittersrol vervullen en Herman Bol gaat per die datum de functie van vice-voorzitter invullen.

 

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht is het hoogste toezichthoudende orgaan van het Jeroen Bosch Ziekenhuis. De raad houdt integraal toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene zaken binnen de stichting Jeroen Bosch Ziekenhuis. Leden worden benoemd voor een periode van vier jaar en kunnen na een hernieuwde afweging voor nog een termijn van vier jaar worden herbenoemd.

Bron: JBZ