Bij jeugdhulp in Rotterdam naast verbeteringen ook nieuwe veiligheidsrisico’s

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft onderzoek gedaan bij Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond (JBRR), Enver en de Rotterdams wijkteams naar de kwaliteit van de jeugdhulpverlening. De inspectie concludeert dat eerdere verbeteringen voldoende zijn doorgevoerd, maar dat er wel nieuwe veiligheidsrisico’s voor jeugdigen zijn ontstaan.

Verbetermaatregelen

Doel van het toezicht van de inspectie bij de drie Rotterdamse jeugdhulpaanbieders was om na te gaan of eerder genomen verbetermaatregelen voldoende doorwerken in de praktijk. Daarnaast kreeg de inspectie signalen over de samenwerking rond veiligheid tussen de drie organisaties, met name bij de crisishulpverlening. 

Conclusie

De inspectie concludeert dat eerdere verbeteringen voldoende zijn doorgevoerd, maar dat nieuwe risico’s zijn ontstaan rond de wachtlijstproblematiek en onvoldoende aansluitende of passende hulp.

Veiligheid en kwaliteit hangen af van hoe het geheel van aanbieders presteert binnen het lokaal ingerichte netwerk van jeugdhulp en hoe in gezamenlijkheid wordt gestuurd op veiligheid en kwaliteit. De betrokken partijen in Rotterdam moeten ieder voor zich én gezamenlijk de vraag beantwoorden of het ingerichte netwerk goed functioneert.

Het is vanuit deze achtergrond dat ook de gemeente in dit rapport wordt aangesproken in haar rol als opdrachtgever van het jeugdhulpnetwerk. Immers in die opdracht gevende rol ligt de uiteindelijke verantwoordelijkheid om te zorgen voor een goed functionerende jeugdhulp.

Aanbevelingen

De inspectie beveelt de verschillende partijen het volgende aan:

 1. Vanwege de wachtlijsten is er na crisishulpverlening onvoldoende continuïteit in de hulp en onvoldoende zich op de veiligheid van jeugdigen.
  Aanbeveling voor gemeente Rotterdam: onderzoek hoe de wachtlijsten verminderd kunnen worden en zorg voor een toereikend aanbod van hulp;
  Aanbeveling voor JBRR en wijkteams: onderzoek de gevolgen van genomen maatregelen voor de continuïteit van de hulp;
 2. Er is een verschil in visie tussen JBRR en Enver over het verbeteren van de veiligheid.
  Aanbeveling voor gemeente Rotterdam, JBRR en Enver: maak onder regie van de gemeente een gezamenlijk kader en daarnaast goede afspraken over wie welke zorg waar in zet;
  Aanbeveling voor Enver: zorg voor een gestructureerde en door het veld gedragen werkwijze bij het onderzoeken van het netwerk;
 3. De gemeente Rotterdam draagt geen eenduidige visie uit en geeft onvoldoende richting.
  Aanbeveling voor de gemeente Rotterdam: zorg voor een betere vertaling van de visie naar het veld en zorg dat deze voldoende bekend is bij de professionals;
 4. Het aanbod van de wijkteams verschilt en is niet gebaseerd op cliëntbehoefte maar op de bezetting en deskundigheid van de medewerkers in het team.
  Aanbeveling voor de wijkteams: maak het aanbod beter bekend bij de ketenpartners en verbeter de directe bereikbaarheid van de wijkteams voor overleg met deze partners.

Vervolg

De inspectie verwacht van JBRR, Enver en de wijkteams dat zij de aanbevelingen uitwerken in een verbeterplan met concrete maatregelen.

De inspectie vraagt de gemeente Rotterdam om nader geïnformeerd te worden over de aanpak en het vervolg van de aanbevelingen die de inspectie aan de gemeente heeft gedaan. Daarnaast verwacht de inspectie dat de gemeente de regie voert bij de totstandkoming van de verbeterplannen bij JBRR, Enver en de wijkteams.

Bron: IGJ