Samenwerking Institute for Positive Health en Alles is Gezondheid

Institute for Positive Health (iPH) en Alles is Gezondheid (AiG) versterken hun samenwerking in 2020-2021 op zowel strategisch als praktisch vlak. Dit is op 4 juni 2020 vastgelegd in een intentieverklaring. Doel van de geïntensiveerde samenwerking is het samenbrengen van regio’s, het lerend vermogen verhogen in de netwerken en gezondheidstools aanreiken onder gezamenlijke vlag. Dit alles vanuit de overtuiging dat de maatschappellijke beweging naar een gezonder en vitaler Nederland samen wordt versterkt.

Zowel iPH als AiG vinden hun bestaansrecht in de omslag van ziekte en zorg naar preventie en gezondheid. De organisaties werken vanuit dezelfde -holistische- opvatting over gezondheid en leggen beiden de relatie met domeinen zoals onderwijs, werk en leefomgeving. AiG doet dit vooral in een onafhankelijke, landelijke netwerkfunctie en iPH is gericht op de ontwikkeling en implementatie van Positieve Gezondheid.

Drie pijlers van samenwerking

De samenwerking tussen iPH en AiG richt zich op drie pijlers. Allereerst gaan iPH en AiG regio’s die bezig zijn met gezondheid verder helpen met het verstevigen van onderlinge contacten, uitwisselling van praktijkervaring, kennisvouchers, de toepassing van Positieve Gezondheid, etc. Zo ontstaat een koepelfunctie voor 20-30 regionale netwerken. Daarnaast dragen iPH en AiG samen bij aan landelijke initiatieven zoals Nederland Gezondland. Hierin wordt met soortgelijke partners een ‘garage’ ontwikkeld met gezondheidstools, preventieaanpakken en (leer)instrumenten, inclusief innovatief gebruik van Positieve Gezondheid. Het derde punt van samenwerking betreft de communicatie. Dat gaat van gezamenlijke contentcreatie en organisatie van events tot nieuwe verschijningsvormen en ondersteuning in de functie van landelijk schakel- en kennispunt.

Een pad ontstaat door er op te lopen

‘’Vanuit de gedeelde missie is het logisch dat we samen optrekken in gezondheidsinitiatieven, veranderprocessen, regionale aanpakken en onderzoeken. We versterken elkaars kracht en grijpen zo kansen om Nederland gezonder te maken. Ook de aansluiting met burgers en het individu is essentieel. We blijven een beweging ‘van onderop’ die steeds de balans zoekt tussen collectieve en individuele verantwoordelijkheid,” aldus Karen van Ruiten, programmahoofd van Alles is Gezondheid.

Positief Gezond Nederland

Angelique Schuitemaker, directeur iPH, schetst de stip op de horizon: ”De inzet van iPH en partners heeft in een paar jaar geleid tot landelijke aandacht voor gezondheidsdenken en een werkbaar model voor zorg en welzijn. Met de samenwerking met Alles Is Gezondheid kunnen we de verbreding van Positieve Gezondheid naar andere sectoren en doelgroepen vormgeven. Denk bijvoorbeeld aan de toepassing bij werkgevers, in het onderwijs en ruimtelijke ordening. Ook zullen we samen makkelijker de stap maken naar de burger. Onze beweging leidt er uiteindelijk toe dat mensen in balans zijn, langer gezonder en gelukkiger leven en naar vermogen mee kunnen doen.”

Bron: Alles is Gezondheid en iPH