Prognose: Bevolking blijft komende 50 jaar groeien

De bevolking van Nederland blijft de komende vijftig jaar groeien. Na de relatief lage groei in 2020, door hoge sterfte en lagere migratie na de corona-uitbraak, trekt naar verwachting de bevolkingsgroei de komende jaren weer aan. In 2063 zal Nederland dan 20 miljoen inwoners hebben. Dat meldt het CBS op basis van de nieuwe Bevolkingsprognose 2020-2070.


Naar verwachting zal het inwonertal in 2026 de 18 miljoen bereiken, en in 2038 de 19 miljoen. De prognose beschrijft de meest waarschijnlijke ontwikkeling van de bevolking. Deze verwachting kent ook onzekerheden waarover meer te lezen is in de laatste alinea.

Bevolkingsgroei in 2020 gehalveerd


De bevolkingsgroei komt in 2020 naar verwachting uit op 63 duizend personen. Dat is de helft van de groei in 2019, toen er 126 duizend inwoners bij kwamen. De sterfte was in 2020 hoger, en de migratie lager.

Voor de komende jaren wordt verwacht dat de migratie weer aantrekt; zowel de immigratie als de emigratie zal toenemen. Tijdens de tweede golf van de corona-epidemie in de herfst van dit jaar waren de migratiestromen alweer groter dan tijdens de eerste golf in het voorjaar. Met het beschikbaar komen van vaccins volgend jaar zullen de reisrestricties die de migratie nu nog beperken afnemen. De stijgende werkloosheid zal naar verwachting wel nog de toename van de arbeidsmigratie in 2021 beperken.
Het aantal overledenen zal na 2020 waarschijnlijk afnemen omdat minder mensen aan COVID-19 overlijden door betere behandelmethoden en vaccinatie. De uitgestelde zorg voor patiënten met andere klachten kan tijdelijk tot meer niet-coronasterfte leiden. Daar staat echter tegenover dat er onder de coronadoden relatief veel kwetsbare mensen zijn die anders mogelijk op korte termijn door een andere ziekte zouden zijn overleden.

Naar verwachting komt de bevolkingsgroei in 2022 weer boven de 100 duizend uit.

Groei vooral door migratie en stijgende levensduur


De bevolking groeit de komende decennia vooral doordat er meer mensen naar Nederland komen dan er vertrekken, maar ook door de stijgende levensduur. Vanaf 2023 worden er ook weer meer kinderen geboren, maar dat is op den duur niet voldoende om het oplopende aantal sterfgevallen te compenseren. Volgens de huidige inzichten zullen tussen 2040 en 2060 jaarlijks meer inwoners overlijden dan er kinderen worden geboren.

In 2040 een kwart van de bevolking 65-plus


Het aandeel 65-plussers in de bevolking stijgt van 20 procent eind 2020 naar 25 procent rond 2040. Dit is zowel het gevolg van de naoorlogse geboortegolf en het grote aantal geboorten in de jaren zestig, als van de stijgende levensduur. Het aantal ouderen stabiliseert naar verwachting tussen 2040 en 2050, als kleinere generaties de 65 jaar passeren en veel ouderen uit de grote naoorlogse generaties overlijden. Na 2050 neemt het aantal ouderen in de bevolking weer toe, mede doordat de grote generatie millennials dan 65 jaar worden.

Het aantal inwoners van 20 tot 65 jaar stijgt naar verwachting van 10,3 miljoen nu naar 10,4 miljoen rond 2027. Na een daling stijgt het weer, tot 10,9 miljoen in 2070. Het aantal 0- tot 20-jarigen blijft de komende jaren waarschijnlijk rond de 3,7 miljoen, waarna een toename inzet tot 4,2 miljoen jongeren in 2070.

In 2070 naar verwachting 42 procent met een migratieachtergrond


De afgelopen twintig jaar (tussen eind 2000 en eind 2020) is de bevolking met 1,5 miljoen inwoners gegroeid, van wie 96 procent een migratieachtergrond heeft. Dit komt door immigratie, maar ook doordat de eerste generatie migranten kinderen kregen (de tweede generatie). De bevolking met een Nederlandse achtergrond neemt sinds 2015 af, doordat er meer mensen overlijden dan er kinderen worden geboren en er iets meer mensen emigreren dan immigreren.

De komende decennia groeit de bevolking alleen nog door mensen met een migratieachtergrond, en daalt het aantal inwoners met een Nederlandse achtergrond verder. Eind 2020 heeft 25 procent van de bevolking een migratieachtergrond, in 2070 zal dit naar verwachting 42 procent zijn. Zowel nu als in de toekomst is bijna de helft van degenen met een migratieachtergrond zelf in Nederland geboren, met minimaal één in het buitenland geboren ouder.

Vergelijking met vorige prognose


De bevolkingsprognose wordt jaarlijks bijgesteld, waarbij de recentste ontwikkelingen en nieuwe inzichten worden meegenomen. Ten opzichte van de prognose uit 2019 zijn er vooral aanpassingen op de korte termijn vanwege de corona-epidemie. Daarnaast ligt het aantal geboorten de komende jaren lager doordat vrouwen het krijgen van kinderen uitstellen. Op de lange termijn is het jaarlijks aantal emigranten lager ingeschat. Door de bijstellingen is het verwachte inwonertal in 2060 volgens de huidige prognose 279 duizend hoger dan volgens de vorige prognose. Het artikel Bevolkingsprognose 2020–2070: bevolking groeit langzamer door corona gaat uitgebreider in op de verschillen met eerdere prognoses.

Meest waarschijnlijke ontwikkeling en onzekerheden


De bevolkingsprognose beoogt de meest waarschijnlijke toekomstige ontwikkeling van de bevolking te beschrijven. Het CBS gebruikt hiervoor een simulatiemodel, waarbij op onderzoek gebaseerde veronderstellingen over geboorte, sterfte, immigratie en emigratie als basis dienen.

De prognosecijfers zijn met onzekerheden omgeven. Zo kan het aantal migranten van jaar tot jaar sterk fluctueren. Ook is niet zeker of de stijging van de levensduur in de toekomst in hetzelfde tempo door zal zetten en of Nederlanders een voorkeur voor gezinnen met twee kinderen blijven houden. Bovendien is nog bijzonder onzeker of de corona-epidemie ook op de lange termijn effecten heeft op de bevolkingsontwikkeling. De bevolking in 2070 ligt zeer waarschijnlijk tussen de 17,2 miljoen en 22,0 miljoen inwoners.

Bron: CBS

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel ben doe ik een Master toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Recente artikelen