Een mentor helpt kwetsbare burgers bij het behouden van de eigen regie

0
511

Door het vastleggen van behandel- en zorgwensen in een Digitale Wilsverklaring kunnen mensen regie houden over hun leven als ze door welke reden dan ook wilsonbekwaam zijn geworden.

Het merendeel van de Nederlanders heeft echter nog geen wilsverklaring. Daarnaast zijn standaard wilsverklaringen soms onduidelijk, of op een dusdanige plek opgeborgen dat naasten deze niet snel kunnen vinden. Om die reden introduceert Voor-Morgen nu een laagdrempelige en betaalbare Digitale Wilsverklaring waarin behandel- en zorgwensen rechtsgeldig met maatwerk vastgelegd kunnen worden.

In de huidige samenleving wordt van ons verwacht dat we zoveel mogelijk zelfredzaam zijn, ook in zorg enwelzijn. Maar voor mensen met een ziekte of beperking is het vaak moeilijk om hier zelf de regie in te houden. Bijvoorbeeld mensen met een
verstandelijke of psychiatrische beperking of met dementie, die niet goed zelf kunnen beslissen over hun zorg en welzijn. Als deze mensen ook niemand in hun netwerk hebben die hierbij kan helpen, dan kan een mentor dé oplossing zijn.


Wat is mentorschap?

Mentorschap is een wettelijke beschermingsmaatregel, bedoeld om iemand te
beschermen die niet goed zelf kan beslissen over zijn verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding. Het is een maatregel die de rechter instelt. Er wordt
dan een mentor aangesteld, die de zorgbelangen van de betrokkene behartigt.

Wat doet een mentor?


Regelmatig zijn cliënt bezoeken, om deze goed te leren kennen.
De cliënt ondersteunen of vertegenwoordigen bij besprekingen over zorg en zorgplan en zorgen dat gemaakte afspraken worden nagekomen. Besluiten nemen – zoveel mogelijk samen met zijn cliënt – over verzorging, verpleging, behandeling en
begeleiding. Contact hebben – namens en met de cliënt – met zorgverleners, behandelaars, bewindvoerder en soms familieleden.