NZa ziet dat zorgkantoren rol van regionale regisseur steeds meer pakken

Zorgkantoren zoeken samenwerking om de rol van regionale regisseur steeds nadrukkelijker te vervullen. Deze rol zal alleen maar belangrijker worden om ook in de toekomst passende langdurige zorg aan ouderen en mensen met een beperking of psychische stoornis te kunnen bieden. Zorgkantoren kunnen dat echter niet alleen. Een samenhangende visie en noodzakelijke keuzes vanuit de politiek zijn nodig. Dat schrijft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) in haar samenvattend rapport over de uitvoering van de Wet langdurige zorg 2020-2021.

De impact van de coronapandemie is overduidelijk groot binnen de langdurige zorg. Cliënten in de langdurige zorg zijn kwetsbaar en hebben 24-uurs zorg nodig. In de eerste fase van de pandemie werden veel van deze kwetsbare Wlz-cliënten ziek of overleden. Cliënten konden geen of beperkt bezoek ontvangen. Nog altijd heerst er binnen langdurige zorginstellingen veel angst voor het coronavirus. Zorgmedewerkers, zorgaanbieders en zorgkantoren hebben hard gewerkt om samen toch goede zorg te organiseren voor deze kwetsbare mensen. Ook heeft het zorgkantoor inspanningen geleverd om de zorg rechtmatig te besteden, voor zowel de reguliere Wlz-kosten als ook de corona-regelingen. Mede dankzij de inspanningen van de zorgkantoren hebben wij het merendeel van de uitgaven in 2020 als rechtmatig beoordeeld.

Verbinden in de regio

De samenwerking en dialoog tussen zorgaanbieders en zorgkantoren is tijdens de coronapandemie verder versterkt. Zo ontstonden er landelijke en regionale overleg- en samenwerkingsstructuren en werden informatie en goede voorbeelden van passende zorg nadrukkelijk gedeeld. Zorgkantoren profileren zich steeds meer als verbinder van zorgaanbieders in de regio en als ondersteuner voor cliënten.

Wij vinden het belangrijk dat zorgkantoren blijven voortbouwen op deze nauwe samenwerking om samen de toegang tot de langdurige zorg te kunnen blijven waarborgen. Als gevolg van de dubbele vergrijzing zal de zorgvraag toenemen. Ook de huidige personeelsschaarste zal naar verwachting alleen maar stijgen. Het lukt zorgkantoren tot nu om cliënten te begeleiden naar zorg die aansluit bij hun zorgbehoefte en wensen. Maar we verwachten dat dit voor zorgkantoren in de toekomst steeds moeilijker wordt. Wij zien knelpunten ontstaan bij het organiseren van zorg, bijvoorbeeld in de medisch-generalistische zorg en bij complexe zorgvragen. Daarnaast veroorzaakt de komst van ggz-wonen in de Wlz een toename van aanvragen.

Regierol voor zorgkantoren

De NZa ziet dat zorgkantoren verdere stappen zetten om de langdurige zorg in de regio te coördineren. Zorgkantoren kunnen de regierol pakken om passende zorg verder te stimuleren en hiermee ook aandacht houden voor hun zorgplicht. Wij sporen hen daarom aan (nog) meer regionaal en domeinoverstijgend samen te werken, problemen te signaleren en met zorgaanbieders te kijken hoe het anders kan. Daarnaast is het van belang deze ook tijdig te agenderen bij andere partijen, zoals gemeenten, het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en de NZa, omdat deze signalen inzicht bieden bij het zoeken naar oplossingen. Zorgkantoren kunnen ook sturen op doelmatigheid bij de inkoop en organisatie van zorg. Maar zorgkantoren kunnen het niet alleen en zullen moeten aangeven tot waar hun invloed reikt. Zo hebben zorgkantoren bijvoorbeeld geen invloed op het aantal Wlz-cliënten en de keuzes die gemaakt worden over wat onder het verzekerd pakket valt. 

Maatschappelijke dialoog

Juist omdat zorgkantoren niet als enige partij invloed heeft op de toegankelijkheid en betaalbaarheid van de langdurige zorg, roepen wij het ministerie van VWS op om het maatschappelijke en politieke debat hierover (verder) op gang te brengen. Om op deze manier, vanuit een samenhangende lange termijnvisie, keuzes voor te bereiden om de langdurige zorg toegankelijk en betaalbaar te houden.

Wij vragen de politiek nadrukkelijk om richting te geven aan deze maatschappelijke dialoog en waar mogelijk snel besluiten te nemen.

Minette van de Ven, unitmanager Toezicht, erkent dat dit geen gemakkelijke opgave is, en dat het debat door het ministerie van VWS op gang moeten worden gebracht, maar benadrukt dat voor alle partijen in de zorg hierin een belangrijke rol is weggelegd:
 

Het vraagt om belangrijke keuzes voor de toekomst om de langdurige zorg op een goede manier vorm te geven.Wij nodigen iedereen graag uit om met ons in gesprek te gaan en te helpen deze belangrijke keuzes te maken. Niemand kan dit alleen, we moeten samen zorgen dat er passende zorg is voor iedere Wlz-cliënt, voor nu en in de toekomst.

Bron: NZa

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel ben doe ik een Master toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Recente artikelen