Noodzaak van domeinoverstijgend Zorgbeleid: Een Kritische Blik op de WLZ en het IZA

In het licht van de problemen die spelen in de Wet Langdurige Zorg (WLZ), is het duidelijk dat er een dringende behoefte is aan een meer domeinoverstijgend perspectief. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft onlangs haar bezorgdheid geuit over het gebrek aan instrumenten om het Integraal Zorgakkoord (IZA) aan te pakken, en deze zorg is net zo relevant voor de WLZ, zo blijkt uit het artikel van Koen Enneking, redacteur sociaal domein bij Binnenlands Bestuur.

Het IZA bevat belangrijke afspraken om de zorg de komende jaren toegankelijk en betaalbaar te houden. Dit omvat niet alleen de zorg binnen gemeentelijke verantwoordelijkheden, maar ook die binnen de WLZ. De verwachtingen voor het sociaal domein zijn hooggespannen, vooral gezien de vergrijzing en de behoefte aan langdurige zorg die steeds vaker thuis plaatsvindt.

De VNG benadrukt echter dat er weinig voortgang is geboekt bij het creëren van de juiste instrumenten voor gemeenten, en dit geldt ook voor de WLZ. Het demissionaire kabinet heeft niet alleen nagelaten om de noodzakelijke randvoorwaarden voor gemeenten te realiseren, maar ook in de WLZ. Voorbeelden in het sociaal domein hiervan zijn het Woonplaatsbeginsel Beschermd Wonen en het afschaffen van het abonnementstarief in de Wmo 2015, die allemaal de zorg en ondersteuning van kwetsbare groepen beïnvloeden.

Bovendien stelt de VNG terecht dat de huidige regels en structuren samenwerking tussen de zorg en het sociaal domein bemoeilijken. Het is essentieel dat er nieuwe financieringsvormen en structuren worden ontwikkeld om vernieuwing en versterking mogelijk te maken, niet alleen voor gemeenten maar ook voor de WLZ.

Ten slotte benadrukt de VNG het belang van “health in all policies”, waarbij gezondheid niet los kan worden gezien van andere beleidsterreinen zoals inkomen, onderwijs en milieu. Dit principe is even relevant voor de WLZ als voor het sociaal domein, en het vereist een holistische en domeinoverstijgende benadering van beleidsvorming.

Het is duidelijk dat er een dringende noodzaak is voor een schotteloos zorgbeleid dat zowel het sociaal domein als de WLZ omvat. Wij willen het beroep van VNG breder trekken, en doen een beroep op de bewindspersonen om concrete voorstellen voor te bereiden die domeinoverstijgende samenwerking mogelijk maken en verder gaan dan de bestaande wettelijke kaders. Dit is cruciaal om de zorg en ondersteuning aan alle Nederlanders te verbeteren en te waarborgen.

Janine Budding, MedicalFacts en MedEasy

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel ben doe ik een Master toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Recente artikelen