Duidelijkheid vereist voor gemeenten over Wmo-voorzieningen in geclusterde woonvormen

Array

In een recent advies van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) wordt aandacht besteed aan de uitdagingen waarmee gemeenten geconfronteerd worden bij het behandelen van Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)-aanvragen, vooral in situaties waar wonen en zorg onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, zoals in woonclusters. Dit advies benadrukt de noodzaak om de bedoeling van de wetgever te realiseren, namelijk het aanbrengen van een duidelijke scheiding in zorg en verantwoordelijkheid tussen de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Wmo. In de praktijk blijkt deze scheiding echter niet altijd even duidelijk te zijn, wat leidt tot complexe situaties en uitzonderingen.

Op basis van een bestuurlijke afspraak blijven gemeenten verantwoordelijk voor het verstrekken van Wmo-voorzieningen aan personen met een Wlz-indicatie die in een wooncluster verblijven waar wonen en zorg onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Deze verantwoordelijkheid van gemeenten wordt ook ondersteund door zowel wetgeving als jurisprudentie. Uit jurisprudentie van de Centrale Raad van Beroep blijkt dat, hoewel de aanwezigheid van een Wlz-indicatie gemeenten de mogelijkheid biedt om een Wmo-aanvraag af te wijzen, dit niet noodzakelijkerwijs betekent dat zij dit ook moeten doen. Voordat een gemeente overgaat tot afwijzing, is een zorgvuldige belangenafweging vereist.

Deze situatie stelt gemeenten voor aanzienlijke uitdagingen. Enerzijds moeten zij zorgen voor adequate ondersteuning van burgers die in complexe woonzorgsituaties verkeren. Anderzijds worden zij geconfronteerd met beperkte financiële middelen, wat het moeilijk maakt om aan deze verantwoordelijkheid te voldoen. Dit legt een aanzienlijke druk op lokale overheden om ‘gaten op te vullen’ waarvoor zij mogelijk niet de nodige financiële steun ontvangen.

De huidige situatie vereist een duidelijke en snelle handeling van de wetgever. Het is cruciaal dat er helderheid wordt geschapen over de verdeling van verantwoordelijkheden en financiële middelen tussen de Wmo en de Wlz. Zonder duidelijke richtlijnen en adequate financiering blijven gemeenten worstelen met de uitdagingen van het bieden van ondersteuning aan mensen die in woonclusters wonen, waarbij wonen en zorg nauw met elkaar verbonden zijn. Dit kan leiden tot situaties waarin burgers niet de ondersteuning ontvangen die zij nodig hebben, of waarin gemeenten financieel overbelast raken.

De roep om actie is duidelijk. Het is tijd voor de wetgever om een knoop door te hakken en te zorgen voor een duurzame oplossing die recht doet aan de complexiteit van de zorgbehoeften van burgers, terwijl tegelijkertijd wordt gezorgd voor een eerlijke en haalbare verdeling van verantwoordelijkheden en middelen tussen de verschillende lagen van de overheid. Alleen op deze manier kunnen we garanderen dat alle burgers, ongeacht hun woon- en zorgsituatie, toegang hebben tot de ondersteuning die zij nodig hebben om een waardig en zelfstandig leven te leiden.

Bron: Wolters Kluwer Schulinck

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel ben doe ik een Master toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Recente artikelen