Inegy werkt niet

1
1862

Veel dokters die het nieuwe cholesterolverlagende middel ezetimide voorschreven, zullen de afgelopen maand een ongemakkelijk gevoel hebben gekregen. Ezetimide werkt namelijk niet.

In de media was in jauari al commotie is onstaan rond het geneesmiddel Inegy. Aanleiding was de presentatie van de ENHANCE trial resultaten op 14 januari j.l. De Amercian College of Cardiology heeft hierover een standpunt geformuleerd dat inmiddels is overgenomen door de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie. Het is mijn inziens een genuanceerd standpunt, dat zeer lezenswaardig is. Vertaalt luidt het als volgt:
“De ENHANCE studie (Effect of Combination Ezetimibe and High-Dose Simvastatin versus Simvastatin Alone on the Atherosclerotic Process in Patients with Heterozygous Familial Hypercholesterolemia) onderzoeksresultaten werden op 14 Januari 2008 vrijgegeven door Merck en Schering-Plough Pharmaceuticals.
De resultaten van het onderzoek tonen geen voordeel van de combinatie van ezetimibe en simvastatine (die samen als Inegy (of Vytorin) wordt verkocht) over simvastatin alleen in termen van het beïnvloeden van de hoeveelheid atherosclerose progressie in de halsslagaders.

De studie betrof 720 patiënten met heterozygote familiaire hypercholesterolemie en liet geen significant verschil zien in het primaire eindpunt tussen patiënten die met ezetimibe en simvastatine werden behandeld tegenover patiënten die behandeld werden met simvastatin alleen, over een periode van twee jaar.
De studie was ontworpen om te bewijzen dat Inegy de groei van plaque/atherosclerose in de halsslagaders meer zou remmen dan simvastatine alleen. De nu vrijgegeven rapporten wijzen er op dat de resultaten van het onderzoek geen voordeel van de combinatie van ezetimibe/simvastatine (Inegy) over alleen simvastatine in de ondezochte patiëntengroep aantonen.
De American College of Cardiology (ACC) adviseert dat belangrijke klinische besluiten niet op basis van alleen deze ENHANCE studie worden genomen.

Volgens de ACC verdient deze studie serieuze aandacht en follow-up. De totale incidentie van clinical events was bijna identiek in beide behandelgroepen, en beide geneesmiddel-regimes werden over het algemeen goed verdragen. Er lijkt derhalve geen reden voor patiënten voor ernstige ongerustheid. Het verschil in veranderingen in de gemeten intima-media-dikte (IMT) tussen de simvastatine-groep en de Inegy-groep was 0,006 mm versus 0,011 mm.

De gezondheidszorg beroepsbeoefenaren zouden derhalve met bezorgde patiënten kunnen spreken over dit geneesmiddel en de resultaten tot nu toe. De ACC verklaart dat de huidige situatie geen acute situatie betreft en de patiënten niet zouden moeten stoppen met de voorgeschreven medicijnen zonder de kwestie eerst met hun arts te bespreken.
Verder onderzoek op dit gebied is vereist om afdoend bewijs te leveren welke cholesterol verlagende therapie de voorkeur heeft (statine alleen versus statine plus ezetimibe).
Verder merkt de ACC op dat deze proef een zogenaamde 'imaging'studie is en geen 'clinical-event' studie. Definitieve conclusies zouden derhalve vooralsnog niet moeten worden getrokken totdat de opgezette drie grote 'clinical event' onderzoeken binnen de volgende twee tot drie jaar worden gepresenteerd.
Vooralsnog adviseert de ACC dat Inegy een redelijke optie blijft voor patiënten die op een hoge dosis statine staan maar hun cholesterol-doel niet bereiken. Tevens merkt de ACC op dat Inegy een redelijke optie blijft voor patiënten die statines niet of slechts in een lage dosis kunnen verdragen.

1 REACTIE

  1. Beetje misleidende titel. Ezetimide heeft wel degelijk een verlagend effect op cholesterol. Deze studie heeft echter niet kunnen aantonen, dat het cholesterol verlagend effect ook een indirect effect heeft op de atherosclerose vorming.

Comments are closed.