Asbest in Chinese goederen bedreigt volksgezondheid

Nederland dreigt opnieuw met asbestrisico’s geconfronteerd te worden door de import van bouwmaterialen en producten uit China, waar lage percentages asbest in producten als ‘asbestvrij’ beschouwd wordt. Voor de Nederlandse wetgeving is dit echter onacceptabel. Zelfs tien procent witte asbest kan een risico voor de volksgezondheid inhouden.

In de afgelopen twee weken heeft Search Ingenieursbureau tijdens asbestinventarisaties geconstateerd dat nieuwe producten uit China nog steeds asbest bevatten. Het eerste geval deed zich voor tijdens werkzaamheden aan een nieuw schip dat in China is gebouwd en waarin asbesthoudende plaatpakkingen verwerkt zijn. Het tweede geval kwam aan het licht bij de inspectie van een partij kachels die eveneens asbesthoudende beplating bevatten.

Wetgeving
Vanaf 1993 is het in Nederland verboden om asbest en asbesthoudende producten in gebouwen en producten toe te passen, gezien de ernstige gevaren voor de volksgezondheid. In de gevallen waar asbest een direct gevaar voor de gezondheid oplevert, moet het asbest gesaneerd worden door een gecertificeerde asbestsaneerder. De ruimte wordt dan pas weer vrijgegeven voor gebruik na een grondige eindcontrolemeting door een onafhankelijk, geaccrediteerd laboratorium.

Risico’s
Gezien de grote hoeveelheden asbest en asbesthoudende producten die indertijd in de bouw verwerkt zijn, komt het regelmatig voor dat tijdens werkzaamheden of sloop asbest in gebouwen wordt aangetroffen. Als het geen direct risico oplevert, hoeft het asbest niet meteen verwijderd te worden maar kan het beheerd en later bij sloop verwijderd worden. Als de kans bestaat dat er door onderhoudswerkzaamheden of reguliere bedrijfsactiviteiten asbestvezels vrijkomen, is directe sanering vereist.

2 REACTIES

  1. zelf heb ik een woning gehuurd in een stad waarbij een schuur behoorde met een dak van Eterniet golfplaten. De ervaring was een verstikkend milieu in de schuur.Dit heeft plaats gehad in 1990-1996. Het bleek bij onderzoek asbest houdende platen te zijn .Ik ben verheugd met uw publicatie. Dank u.

Comments are closed.