Opvragen medisch dossier niet eenvoudig

1
5179

medisch dossier DBC Het opvragen van een medisch dossier is in de wet goed geregeld, maar de praktijk is allesbehalve eenvoudig. De Consumentenbond deed in 2007 al eens een steekproef  bij 16 huisartsen.

Inzage in je eigen medisch dossier is een belangrijk patientenrecht. Wie zijn medisch dossier wil opvragen, kan het best een korte brief schrijven aan de betreffende arts of behandelaar. Doe daar dan een kopie van een geldig legitimatiebewijs bij. De wet zegt dat de zorgverlener de gevraagde gegevens zo snel mogelijk moet verstrekken. Een termijn van twee weken is daarbij redelijk. Voor de kopieen mag maximaal € 0,23 per pagina in rekening worden gebracht.Uw arts houdt een medisch dossier bij. Dit dossier bevat onder andere notities over uw behandeling, uitslagen van onderzoeken, röntgenfoto’s en verwijsbrieven. U mag uw medisch dossier altijd inzien, tenzij de privacy van iemand anders wordt geschonden. Wanneer u uw gegevens wilt bekijken, kunt u dit het beste bespreken met uw arts. Hij kan uw vragen vanuit zijn kennis van uw behandeling beantwoorden.

Inzage door familie
Wanneer u uw familieleden schriftelijk heeft gemachtigd, hebben zij recht op inzage in uw gegevens. Ouders (of wettelijke vertegenwoordigers) van kinderen tot 12 jaar hebben recht op inzage in het dossier van het kind. Als kinderen 12-16 jaar oud zijn, is ook van henzelf toestemming nodig. Kinderen ouder dan 16 jaar beslissen zelf over toestemming en inzage.

Inzage door nabestaanden
Na het overlijden van de patient blijft het recht op privacy bestaan. Familie of derden kunnen het dossier niet zonder meer inzien. De arts kan besluiten om nabestaanden inzage te geven.

Inzage in het dossier van een ander
Om privacyredenen is het niet mogelijk om het medisch dossier van een ander in te zien. Onderstaande personen hebben een uitzonderingspositie:

  • ouders van kinderen onder de 12 jaar
  • een curator of mentor die de belangen behartigt van een persoon die niet voor zichzelf kan opkomen
  • een vertegenwoordiger van de patient, die schriftelijk is gemachtigd
  • een belangenbehartiger, die volgens de hulpverlener handelt in het belang van de patient.


Kopie

Uw medisch dossier is (en blijft) uw eigendom. Dit betekent niet dat u het dossier gelijk naar huis kunt meenemen. U kunt wel – schriftelijk – een kopie van uw dossier aanvragen. Voeg altijd een kopie van uw identiteitsbewijs bij.

In de brief vermeldt u:

  • uw naam en adres
  • uw aanvraag van een kopie
  • door welke hulpverlener u bent behandeld
  • het specialisme en de periode waarover u inzage wilt hebben.

Verbetering of aanvulling van uw dossier
Indien u van mening bent dat uw gegevens onjuist of onvolledig zijn, kunt u de arts schriftelijk verzoeken deze gegevens te verbeteren of aan te vullen. De arts mag dit alleen weigeren indien hij hiervoor gegronde redenen heeft. Hij moet deze redenen dan schriftelijk aan u meedelen. U kunt dan verzoeken om uw brief met de aanvullende informatie aan het dossier toe te voegen.

Voorbeeldbrief Consumentenbond voor opvragen eigen medisch dossier (Word-bestand)

1 REACTIE

  1. Verzekeringsmaatschappijen vragen achter u rug om informatie op bij handelsinformatie en recherchebureaus.  Met de onrechtmatig verkregen gegevens kunnen de bedrijven aan  risicoanalyse/beheersing doen.  A ls  een persoon aanspraak wil maken uit hoofde van zijn polis zal de verzekering  niet nalaten te screenen of er sprake is van valsheid in geschrifte. Daartoe schakelen ze derden in om deze geheime informatie op tafel te krijgen teneinde zich aan hun verplichtingen te kunnen ontrekken. Voor meer inf0 http://www.michelkraay.nl/michel-kraay-opdrachten.php?Section=9

Comments are closed.