Beloningen zorgbestuurders aan banden gelegd in Beloningscode Bestuurders Zorg (BBZ)

0
303

geldBeloningen van bestuurders worden aan banden gelegd. Per 1 juli wordt een Beloningscode Bestuurders Zorg (BBZ) van kracht die de hoogte van salarissen, toeslagen, pensioenen en vertrekregelingen regelt. De bestuurders mogen jaarlijks niet meer dan 191.000 euro verdienen.Van die maximumnorm mag alleen worden afgeweken als een baan aantoonbaar zwaarder is dan gemiddeld. In dat geval geldt een maximum van 247.000 euro.De code is opgesteld door de vereniging van zorgdirecteuren en de vereniging van toezichthouders in de zorg. Een commissie ziet erop toe dat iedereen zich aan de beloningscode houdt. Deze code vervangt twee bestaande adviesregelingen en past in het bredere kader van het advies van de commissie-Dijkstal voor beloning van bestuurders in de semipublieke sector.

Met de koppeling tussen beloning en marktwerking betreden de opstellers van de code gevoelig terrein. De koppeling kan opgevat worden als een premie op marktwerking in de zorg. Veel fracties in de Tweede Kamer hebben grote moeite met marktwerking. Daar staat tegenover dat de code aansluit bij de ideeen van de commissie-Dijkstal. Naarmate een semipublieke instelling meer in de markt staat, geldt een grotere vrijheid van beloning.

De code biedt toezichthouders duidelijke regels voor het indelen van bestuurders in salarisschalen. Complexiteit en omvang van de organisatie geven daarbij de doorslag. De hoogste salarisschaal eindigt bij euro 190.000, wat overeenkomt met het nieuwe ministerssalaris zoals Dijkstal dat heeft voorgesteld. Toezichthouders kunnen tot 30% boven dat plafond uitgaan als de zorginstelling in een concurrerende omgeving werkt en dus grotere risico’s loopt.

Volgens Jan Aghina, directeur van bestuurdersvereniging NVZD, geldt de toeslag boven de Balkenendenorm vooral voor universitaire medische centra. Zij zijn er groot genoeg voor en verdienen bovendien een flink deel van hun inkomsten door samenwerking met de industrie of via bv’s die aan de universiteit zijn gelieerd. Alleen de bestuurders van het AMC en Erasmus Medisch Centrum komen in aanmerking voor de topbeloning van euro 245.000.

NVTZ-NVZD Technische Adviescommissie BeloningsCode Bestuurders Zorg
De commissie Werkgeverschap van de NVTZ  heeft samen met de NVZD de technische Adviescommissie BeloningsCode Zorg ingesteld. Deze commissie heeft de opdracht meegekregen om technisch advies uit te brengen over de wegingsfactoren, die onderdeel van de berekening van de beloning van bestuurders van zorginstellingen zijn. De commissie zal de wegingsfactoren die in de adviesregelingen van de NVTZ en NVZD gehanteerd worden heroverwegen en nagaan of er met meer outputgerichte factoren gewerkt kan worden. Tevens zal bekeken worden in hoeverre de veranderende organisatiestructuren van zorginstellingen van invloed moeten zijn op de beloning van de bestuurders.

Op dit moment zitten zo’n 150 bestuurders in de zorg boven de bestaande Balkenendenorm, die rond de euro 170.000 ligt. Gemiddeld ligt het inkomen van bestuurders in de zorgsector op euro 135.000. Voor de zittende bestuurders brengt de code weinig verandering. Hun beloning is contractueel vastgelegd en kan niet eenzijdig worden gewijzigd.

Het beloningsplafond zal ook gaan gelden voor variabele beloning en bonussen. Verder maakt de nieuwe code het ophogen van de beloning via de secundaire arbeidsvoorwaarden onmogelijk. Voor bestuurders gelden dezelfde secundaire arbeidsvoorwaarden als voor de rest van het personeel.

Als minister Klink van VWS instemt met de code zal die worden vastgelegd in een wet.