Pilot academic detailing geslaagd.

0
237

Recentelijk heeft Compendium Medicum in opdracht van de Proeftuin Farmacie Groningen in een pilot onderzocht in hoeverre academic detailing aanslaat bij huisartsen. Deze nieuwe vorm van nascholing waarbij huisartsen één-op-één worden geïnformeerd in hun praktijk, werd door de deelnemers gewaardeerd vanwege de efficientie, de individuele aandacht en de kwaliteit. Academic detailing lijkt ook effectief te zijn: 80% van de artsen is voornemens één of meer leerpunten toe te passen in hun toekomstige beleid.

Opzet pilotonderzoek
Om te onderzoeken of academic detailing ook aanslaat bij de Nederlandse huisartsen zijn in het eerste kwartaal van 2010 in Groningen en Noord Drenthe 73 huisartsen bezocht en nageschoold over de laatste ontwikkelingen op het gebied van osteoporose. Daarbij kwamen verschillende aspecten aan de orde: werkingsmechanismen, richtlijnen, studies, recente ontwikkelingen en kosten. Om academic detailing te evalueren, werd de deelnemende huisartsen gevraagd direct na het bezoek een vragenlijst in te vullen. Daarnaast werd de opgedane kennis enkele weken na het bezoek getoetst in een online evaluatie. Voor het bezoek en de toets konden 2 accreditatiepunten verkregen worden.

Resultaten pilotonderzoek
De animo om deel te nemen aan het pilot-onderzoek was groot: het maximum aantal deelnemers was bereikt voordat alle artsen benaderd waren. Uit de evaluaties na afloop van de bezoeken bleek dat de artsen academic detailing een goede manier van kennisoverdracht vonden, waarvan ze in de toekomst graag opnieuw gebruik zouden willen maken. De keuze van het onderwerp osteoporose, de kwaliteit van de gebruikte materialen en de deskundigheid van de docent werden unaniem positief beoordeeld. De opgedane kennis over osteoporose is geevalueerd op basis van een kennistoets die enkele weken na het bezoek werd afgenomen. Hieruit blijkt dat een groot deel van de informatie gereproduceerd kon worden. Vrijwel alle huisartsen gaven aan dat hun kennis door het bezoek en de evaluatie verbeterd was en 80% van hen is voornemens hun beleid op één of meer punten te veranderen. Later dit jaar zal aan de hand van voorschrijfdata gemeten worden of deze vorm van nascholing heeft geleid tot een verbetering in kwaliteit en doelmatigheid in het voorschrijfbeleid van de huisartsen. Voor het volledige rapport: www.proeftuinfarmaciegroningen.nl

Academic detailing
Academic Detailing is één op één educatie door medisch geschoolde academici over de laatste ontwikkelingen in farmacotherapie en is gebaseerd op objectieve bronnen, met als doel artsen te ondersteunen bij het maken van een rationele keuze uit de farmacotherapeutische mogelijkheden. Deze methode wordt al ruim 25 jaar onderzocht en succesvol uitgevoerd in onder andere de Verenigde Staten, Canada, Australie en Belgie.

Over Compendium Medicum: Compendium Medicum is een jong en vernieuwend bedrijf dat wil bijdragen aan de kwaliteit van farmacotherapie. Door objectieve richtlijnen op een toegankelijke manier te presenteren wil Compendium Medicum artsen ondersteunen in het maken van rationele keuzes uit de farmacotherapeutische mogelijkheden. Dankzij hun medisch wetenschappelijke achtergrond zijn de medewerkers van Compendium Medicum volwaardige gesprekspartners. Contact: Compendium Medicum, Dintelstraat 98 hs, Amsterdam, telefoonnummer: 06-186 345 95, website: www.compendium-medicum.nl, e-mail: info@compendium-medicum.nl. Contactpersoon: Judith Palinckx

Over Proeftuin Farmacie Groningen: De Proeftuin Farmacie Groningen (PFG) is een samenwerkingsverband van de District Huisartsen Vereniging Groningen, het KNMP Departement Groningen, Universitair Medisch Centrum Groningen, Martini Ziekenhuis, De Ommelander Ziekenhuisgroep (Delfzicht Ziekenhuis en St. Lucas Ziekenhuis), Refaja Ziekenhuis, Zorgbelang Groningen en zorgverzekeraar Menzis. De PFG is in de regio al meer dan 10 jaar actief als organisatie die de samenwerking tussen verschillende partijen op het gebied van farmacotherapie probeert te bevorderen. Doel van de PFG is het bevorderen van kwaliteit en doelmatigheid in het voorschrijven, afleveren en gebruik van geneesmiddelen.
Contact: Proeftuin Farmacie Groningen, Laan Corpus den Hoorn 104, Groningen, telefoonnummer: 050 524 56 85,
website: www.proeftuinfarmaciegroningen.nl , e-mail: proeftuinfarmacie@mzh.nl Contactpersoon Dirk Stobbe